BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góral Lesław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rekonstrukcja pojęcia rynku bankowego na gruncie przepisów polskiego prawa bankowego i jego użyteczność w zakresie analizy regulacji prawnych normujących cel nadzoru nad tym rynkiem
Reconstruction of the Notion of Banking Market under Provisions of the Polish Banking Law and its Applicability in the Analysis of Legal Regulations Concerning the Normative Objectives of Supervision over this Market
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 51-68, rys., bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Prawo bankowe, Regulacje prawne, Nadzór bankowy, Sektor bankowy, Nadzór zintegrowany
Banking law, Legal regulations, Bank supervision, Banking sector, Integrated supervision
Note
summ.
Abstract
Podjęta w artykule próba określenia pojęcia rynku bankowego w oparciu o analizę przepisów ustawy Prawo bankowe ma charakter refleksji naukowej, której wnioski należałoby potraktować jako punkt wyjścia do głębszej dyskusji nad potrzebą zdefiniowania pojęcia rynku bankowego w naukach prawnych. Zagadnienie to wydaje mi się o tyle istotne, że chociaż rynek bankowy jest definiowany na gruncie nauk ekonomicznych, to takie jego rozumienie w naukach prawnych nie zawsze jest wystarczające. (fragment tekstu)

The necessity of clarifying the notion of banking market in legal sciences is justified by the need to define it both on the plane of theoretical considerations, and practical functioning of the market from the perspective of supervision by the Financial Supervision Authority, as well as the legislative work undertaken to order the banking market. For the latter, it would allow for a separate, apart from banking law, regulation of the establishment and operation rules of the category of entities of financial market engaged solely in lending money and unreasonably named "parabanks". The attempt to define the notion of banking market, undertaken in the article and based on an analysis of the provisions of the Polish banking law, is a scientific reflection and the conclusions thereof should be taken as a starting point for a deeper discussion on the need to define the notion of banking market in legal sciences. This issue is significant because although banking market is being defined in economic sciences, this understanding is not always sufficient in legal sciences. The author believes that the notion of banking market should be clearly defined in the banking law and its scope cannot be identified only with the activities of banks. The notion of banking market proposed in this article, enables the author to answer the question whether normatively defined objectives of supervision over the market suggest that we are dealing with an integrated or centralized supervision. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Burak K., Funkcjonowanie nadzoru nad instytucjami finansowymi w krajach o zintegrowanym systemie nadzoru, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2/10/IV-VI 2006, s. 248-245.
 2. Canais J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2001.
 4. Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 5. Fojcik-Mastalska E., Rozdział 1 - Przepisy ogólne, [w:] eadem (red.), Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 9-59.
 6. Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.
 7. Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 8. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
 9. Hudson A., The Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell, London 1997.
 10. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 11. Kaźmierczak K., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1993.
 12. Monkiewicz J., Monkiewicz M., Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej, [w:] J. Monkiewicz (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Procesy rozwoju i integracji, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2005, s. 45-64.
 13. Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Ofiarski Z., Prawo bankowe, wyd. 4., Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 15. Pawłowicz L., Transgraniczna integracja nadzoru bankowego, PFSL Niebieskie Księgi 2003/5: Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Gdańsk 2003, s. 28-58.
 16. Polański Z., System finansowy, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1999, s. 11-38.
 17. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 18. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, PWN, Warszawa 1995.
 19. Srokosz W., Pojęcie "działalności bankowej" w polskim prawie, PUG 2006/12, s. 4-19.
 20. Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 21. Szpringer Z., Komisja nadzoru Bankowego w systemie prawnym i bankowym, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2/10/IV-VI 2006, s. 233-247.
 22. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 23. Wypych W., Finanse i instrumenty finansowe, Wyd. Absolwent, Łódź 1997.
 24. Zapadka P., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, Bank i Kredyt 2002/1, s. 28-43.
 25. Zapadka P., Nadzór skonsolidowany - analiza prawa polskiego na tle regulacji Unii Europejskiej, Prawo Bankowe 1999/6, s. 105-112.
 26. Zalewska M., Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów, [w:] W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001, s. 221-275.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu