BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulczewski Wojciech (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Title
Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu a opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego : wnioski z analizy porównawczej
Annual Fee Due to Permanent Administration and Annual Fee due to Perpetual Usufruct : Comparative Analysis Conclusions
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 149-167, bibliogr. 16 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości, Analiza porównawcza, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo nieruchomości
Long-term lease, Real estate, Comparative analysis, Administrative law, Civil law, Real estate law
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę porównawczą istotnych elementów trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego, a także pełnionych przez nie funkcji. Następnie porównano konstrukcje obu związanych z tymi instytucjami opłat.

The article contains a comparison of two legal institutions - perpetual usufruct and permanent administration. The conducted comparative analysis has proven differences and similarities between both institutions as far as their legal nature and functions they fulfil are concerned. Later on, the procedure of annual fees due to availing oneself of a real property based on perpetual usufruct and permanent administration will be discussed. The author is of the opinion that the procedure of annual payment charging raises doubts and it should constitute a subject of a discussion on the direction of changes, whereas the aspect of admissibility of the solutions suggested in the text should constitute a subject of other authors' deliberations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Drabik L. i in., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2009.
 2. Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Gniewek E. (red.), Machnikowski P. (red.) i in., Kodeks Cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 4. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, PWN, Warszawa 2000.
 5. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 6. Kisilowska H. (red.) i in., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2011.
 7. Kowalski J. (red.) i in., Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2013.
 8. Mysiak P., Postępowanie wieczystoksięgowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 9. Ciszewski J., Stępień A., Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2007.
 10. Stahl M. (red.) i in., Prawo Administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 11. Stańko M., Trwały zarząd, [w:] J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 133-136.
 12. Szczęch N., Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa, [w:] M. Karpiniuk, J. Kowalski (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wyd. Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2013, s. 25.
 13. Szydło W., Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2010.
 14. Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 2002.
 15. Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 16. Woźniak C., Charakter prawny trwałego zarządu, [w:] H. Kisilowska (red.) i in., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 156 - 162.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu