BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmec Miroslav (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Title
Post-modern Society and the Potential Consequences of Globalisation on the Young Generation
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 83-92, bibliogr. 31 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wychowanie, Edukacja młodzieży, Postmodernizm, Społeczne skutki globalizacji, Styl życia, Globalizacja, Młodzież
Parenting, Youth education, Postmodernism, Social results of globalisation, Lifestyle, Globalization, Youth
Note
summ.
Abstract
The phenomenon of globalisation brings new possibilities of manifestations of individualization, which is implemented in the transformation of values, beliefs, attitudes, lifestyles and finding a place in society. The article emphasizes the relationship of youth to society, family, consumerism and manifestation of individualization within the frame of globalization. The effects of globalization and the subsequent individualization are characterized by the positive and negative manifestations (in the creation of youth subcultures and growth of social-pathologies phenomena). Factors such as social services and counseling, family, school, after-school facilities may have its positive impact on creation of a positive value systems and attitudinal orientation of the young generation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carr-Greeg, M., Shale, E. 2010. Puberťáci a adolescenti průvodce výchovou dospívajícich. Praha: Portál.
 2. Džupková, H., Pešeková, M., Kotek, T. 2006. Aké bude 21. storočie v Európskom priestore? In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 3. Feber, J. 2006. Jednota hodnotového systému a univerzalita človeka, In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 4. Gluchmanová, M., Gluchman, V. 2009 Profesijná etika učiteľa. Brno Tribun EU.
 5. Gulová, L. 2011. Sociální práce. Pro pedagogické odbory. Praha: Grada.
 6. Hájek, B., Hofbauer, Z., Pávková, J. 2008. Pedagogické ovlivňovaní volného času, Súčané trendy. Praha: Portál.
 7. Hanzélyová, L. 2006. Reflexia fenoménu globalizácie v postojoch a názoroch študentov stredných odborných škôl, in Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16. - 17.február 2006. Prešov.
 8. Hill. S.J. International business. Managing Globalization. 2009. University of Alabana at Tuscaloosa: SAGE
 9. Hodkinson, P. 2002. Goth: Identity, style and Subculture. New York: Oxford.
 10. Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. Bratislava: Občianske združenie: Edícia sociálna praca.
 11. Kmec, M. 2009. Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 12. Kmec, M. 2009. Úvod do sociológie výchovy (Učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 13. Kudláčová, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave.
 14. Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: Iris
 15. Lachytová, L. 2011. Sociálna patológia (učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
 16. Martinek, Z. 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada.
 17. Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
 18. Mecháček, L. 2009. Mládež. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma.
 19. Oberuč, J. 2006. Zhoršovanie správania detí a mládeže môžeme eliminovať aj kvalitnou výchovou: In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov.
 20. Oláh, M.a kolektív. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 21. Ondrejkovič, P. 2009. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť, In: Stručný prehľad sociológie, Bratislava: Enigma.
 22. Ondrejkovič, P. a kolektív. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2009.
 23. Peters, S.. 2011.WWW wij willen weten deel 40: Gothic. Arn-hem: Ellessy Jeugd.
 24. Procházka, M.. 2012. Sociální pedagogika. Praha: Grada.
 25. Schavel, M., Oláh, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 26. Schavel, M. a kolektív. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 27. Slušná, Z. 2006. Hybridácia ako výrazový princíp globálnej ekumeny, In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006.
 28. Smolík, J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada.
 29. Tokárová, A. a kolektív. 2009. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT- Pavol Šidelský.
 30. Tóth, R. a kolektív. 2005. Úvod do politických vied. Bratislava: Smaragd pedagogické nakladateľstvo.
 31. Urban, L.. 2008. Sociológie trocha jinak. Praha: Grada.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu