BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnicki Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Samorząd lokalny w Republice Macedonii
Local Self-government in the Republic of Macedonia
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 7-8, s. 30-37, przypisy
Keyword
Administracja lokalna, Samorząd terytorialny, Organy samorządu terytorialnego, Historia
Local administration, Local government, Local government bodies, History
Note
streszcz., summ.
Country
Macedonia, Kraje bałkańskie
Macedonia, Balkan countries
Abstract
Republika Macedonii należy do grupy państw postjugosłowiańskich. Jest to kraj o krótkiej tradycji państwowości, ziemie współczesnej republiki należały bowiem w przeszłości do państw ościennych: Bułgarii, Serbii oraz Grecji. Pierwsze instytucje samorządowe zaczęły się kształtować w latach 20. XX w. w ramach ówczesnego państwa jugosłowiańskiego. Po 1945 r. utworzono Ludową Republikę Macedonii wchodzącą w skład Jugosławii, wprowadzając rozwiązania dotyczące władz lokalnych na terenie całej federacji. Po secesji z Jugosławii - jak podkreśla autor - Republika Macedonii zadeklarowała kształtowanie systemu demokratycznego z silnie rozwiniętym samorządem lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The Republic of Macedonia is one of the States of the Post-Yugoslavian group. This is a country with a short tradition of statehood, because, in the past, the lands of the modern Republic belonged to the neighbouring countries: Bulgaria, Serbia and Greece. The first self-governments began to take shape in the 1920s within the former State ofYugoslavia. The People's Republic of Macedonia was established after 1945 as a part of Yugoslavia, introducing solutions for local authorities throughout the Federation. After Yugoslavia's secession-as the author emphasizes - the Republic of Macedonia declared the formation of a democratic system with highly developed local self-government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. N. Dimitrijević (red.), Managing multiethnic local communities in the countries of the former Yugoslavia, Budapeszt 2000.
 2. J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007, s. 245 i n.
 3. M. Damjanović (red.), Uporedna iskustva lokalnih samouprava, Belgrad 2002.
 4. M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 79 i n.
 5. W. Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918-1941), Poznań 1980, s. 32.
 6. I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocław 2000, s. 178.
 7. T. Szymczak, Jugosławia - państwo federacyjne, Łódź 1982, s. 233.
 8. A. Koseski, Główne problemy transformacji w Republice Macedonii (1991-2000), w: T. Godlewski, A. Koseski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Transformacja systemowa państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej, Pułtusk 2003.
 9. J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990-2003), Pułtusk 2003.
 10. Konstytucja Republiki Macedonii, ze wstępem J. Jackowicza, Warszawa 1999.
 11. Izborniot zakonik, "Šlužben vesnik na Republika Makedonija" 2006/40 oraz 2008/136.
 12. P. Rzegocki, Macedonia, w: M. Barański, E. Pioskowik (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2005, s. 232 i n.
 13. I. Todorovski, Local Self-Government and Decentralization in the Republic of Macedonia, w: Local Self-Government and Decentralization in South-East Europe, Zagrzeb 2001, s. 174.
 14. I. Todorovski, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Macedonii, w: Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, 1994. Zbiór opracowań, Budapeszt 1994, s. 140.
 15. K. Davey (red.), Fiscal Decentralisation in South - Eastern Europe. A Report to the South-Eastern Europe Regional Ministerial Meeting on Effective Democratic Governance at Local and Regional Level. Zagreb, 25-26 October 2004, Zagrzeb 2004, s. 14 i n.
 16. S. Škarić, Sporedbeno i makedonsko ustavno pravo, Skopje 2000, s. 542 i n.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu