BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Piotr (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Wykonywanie władzy publicznej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane.
Exercise of Public Authority in the Court of Justice of the European Union. Selected Issue
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 481-496
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo międzynarodowe
Judgments of the European Court of Justice, International law
Note
summ.
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Unia Europejska (UE)
Court of Justice of the European Communities, European Union (EU)
Abstract
Problematyka wykonywania władzy publicznej w świetle przepisów prawa unijnego, zwłaszcza prawa pierwotnego, była wielokrotnie przedmiotem sporów zawisłych przez Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zauważyć należy, że dotychczasowe rozstrzygnięcia mające za przedmiot wykonywanie władzy publicznej odnosiły się do różnych rodzajów działalności, przy czym należy odnotować kilka orzeczeń, przedmiotem których był zawód adwokata oceniany właśnie z tej perspektywy. Zauważyć należy, że Trybunał, w orzeczeniach które zapadły w roku 2011 w odniesieniu do zawodu notariusza w sposób jednoznaczny stwierdził, że notariusz nie wykonuje władzy publicznej2, co stanowi ewidentne zaprzeczenie dotychczasowych powszechnie przyjmowanych poglądów doktryny prawa państw członkowskich UE w tym zakresie.(fragment tekstu)

The institution of a public authority is governed above all in art. The first paragraph of Article 51 TFEU, under which the provisions of this chapter [the right of establishment - editor. the author] shall not apply to activities which in a MemberState are connected, even occasionally, with the exercise of public authority. This provision therefore shows that, to put it briefly, to qualify an activity as an exercise of public authority excludes me from the regime of rules governing the right of establishment, which in turn means that these activities can be carried out bynationals of any Member State. The issue of a public authority under the provisions of EU law, especially theprimary law was repeatedly the subject of litigation pending before the Court ofJustice of the EU. It should be noted that the previous decision for the subject toexercise of public authority referred to the different activities, it being noted that several judgments, the subject of which was the profession of lawyer is evaluatedfrom this perspective. It should be noted that the Court, in decisions that were made in 2011 for the profession of a notary public has unequivocally stated that the notary does not exercise public authority, which is a clear contradiction of existing generally accepted views of the doctrines of law of EU Member States in this regard.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Sikora: Korporacje zawodowe a prawo konkurencji i swoboda świadczenia usług - glosa do wyroku ETS z 5.12.2006 r. w sprawie C-94/04 Cipolla, Europejski Przegląd Sądowy nr 10 z 2007 r., s. 47.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu