BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orczyk Józef (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Bezrobocie w Polsce w latach 1990-1991
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Człowiek, praca, społeczeństwo : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992, 1992, s. 57-71
Keyword
Polityka społeczna, Społeczeństwo, Bezrobocie
Social policy, Society, Unemployment
Country
Polska
Poland
Abstract
Proces transformacji gospodarki w Polsce jest koniecznością, ważnym elementem ceny jest bezrobocie, które szybko rośnie. Bezrobocie strukturalne na dużą skalę występowało w Polsce przed drugą wojną światową (tzw. przeludnienie rolnicze), natomiast w latach 1945-1989 było nieznane. Forsowna industrializacja, realizacja za wszelką cenę doktryny pełnego zatrudnienia w warunkach niskiej wydajności pracy doprowadziły w konsekwencji do: 1) powstania nadmiaru ofert pracy w stosunku do liczby chętnych chcących ją podjąć, 2) wzrostu fluktuacji pracowniczej połączonej z częstą zmianą kwalifikacji jako sposobem wymuszania wzrostu piać bez podnoszenia wydajności pracy, 3) nasilenia się różnych form ingerencji bezpośredniej państwa o charakterze normatywnym i administracyjnym, która miała doprowadzić do lepszego sterowania procesami zatrudnienia w skali kraju, regionu czy przedsiębiorstwa, w tym do stabilizacji zatrudnienia i zabezpieczenia pracy każdemu. Istotną cechą zatrudnienia od 1989 roku było tzw. utajone bezrobocie. Zjawiskiem tym określono utrzymywanie przez przedsiębiorstwa i instytucje rezerw, zatrudnienia socjalnego itp. Trudno oszacować te rezerwy. Na pewno nie były one mniejsze niż, 5% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach uspołecznionych. Niektórzy oszacowali je nawet na 30%. Uwzględniono wtedy istnienie niewydajnych przedsiębiorstw, nadmierne zatrudnienie w administracji, wojsku, policji itp. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw. Kraków 1986
  2. S. Sekuła: Polityka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa 1987
  3. Płynność pracowników w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania ' skutki. Praca zbiorowa pod red. J. Orczyka. Poznań 1990
  4. M Kabaj: Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna" 1992, nr 1
  5. M. Kabaj: Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (Wybrane problemy). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 11. Warszawa 1990
  6. A, Muszyńska: Analiza rynku pracy. Ocena zagrożenia bezrobociem. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 13. Warszawa 1991
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu