BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Slivková Mária (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Title
Štruktúra rodiny ako spoločenstva osôb
Structure of the Family as Community of Persons
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 2 (5), s. 107-120, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rodzina, Filozofia człowieka, Miejsce człowieka w społeczeństwie
Family, Human philosophy, Person's role in society
Note
summ.
Abstract
One addition to the existence and ability to work with others in the community, is also able to be unselfish helping gift because it owns himself, himself and the government itself decides to subject and the administrator of his act or conduct. Thanks to this ability as one person is able to create community with others and the community, which still has a deeper family character. It is based on mutual love: human, but also the love of God. Love is the principle strength and double-family community, it is born of the marriage indissoluble unity and brotherly love to the wider community. Love and its preservation is the structure of the community of persons and therefore the life of the spouses and family members should be constantly trying to expressions of love such as respect, forgiveness and mutual giving and receiving all the family members of the community.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sväté Písmo Starého a Nového zákona. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1995.
 2. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1998. Dokumenty Druhého Vatikánského koncilu I. II. Bratislava: Církevní nakladatelství 1969.
 3. Ján Pavol II, Familiaris consortio. O úkolech křesťanské rodiny v současném světě 22 XI 1981. Praha: Zvon 1992.
 4. Pavol VI, Humanae vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Rzym 25 VII 1968, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Wybór tekstów: K. Lubowicki, Krakóow 1999, t. I, s. 21-42.
 5. Jan Paweł II, List apostolski do Młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Rzym 31 III 1985; w: Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo "M", Kraków 1999, w pliku: Dzieła - Listy Jan Paweł II, Gratissimam sane. List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994. Rzym 2 II 1994. In: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Wybór tekstów: K. Lubowicki, Kraków 1999, t. II, s. 33-10.
 6. Bielecki S., Nowy testament o wspólnocie, [w:] RT 42 (1995) z. 6, s. 151-161.
 7. Fula M., Antropológia ženy, Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2004.
 8. Jan Paweł II, Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1985, pr. zb. red. J. Zukowicz.
 9. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku". O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998.
 10. Jan Paweł II, Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998.
 11. Jan Paweł II naucza: O rodzinie. Kraków: wydawnictwo M 2011.
 12. Jan Paweł II, W obronie rodziny i jej praw, in: OsRomPol 11 (1999), s 10.
 13. Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Citta del Vaticano 1987
 14. Ján Pavol II, Ako muža a ženu ich stvoril, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2007.
 15. Półtawska W., Karol - Józef Wojtyła i św. Józef, Wydawnictwo KUL, Lublin: 1993.
 16. Półtawska W., Na kanwie "Listu do Rodzin" Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1995.
 17. Sedláček J., Otcovstvo: problém alebo výzva? Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2010.
 18. Skrzydlewski W., Odpowiedzialne rodzicielstwo, Katowice 1993.
 19. Slivková M., Rodzina - źródło i model wspólnoty międzyludzkiej, Apostolicum, Ząbki 2010.
 20. Tarnowski K., Wokół prawdy zbawienia, w: Ethos Rok 11 (1998) nr 3 (43), s. 185.
 21. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo KUL, Lublin 1986.
 22. Wojtyla K., Rodina ako "communio personarum", Próba interpretacji teologicznej, in: AK 66 (1974) nr 395, s. 347-361
 23. Zahrádková V., Výchova ke křesřanským ideálům. Model schönstattské pedagogiky P. Josefa Kentenicha, Brno 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu