BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław
Title
Społeczne problemy rozwoju wielkich miast Europy Środkowej i Wschodniej
Social Problems of Development of Big Cities of Central and Eastern Europe
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 253-267, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wielkie miasta, Metropolizacja
Great city, Metropolisation
Note
sum.
Country
Europa Środkowa, Europa Wschodnia
Central Europe, Eastern Europe
Abstract
Społeczne problemy wielkich miast byłych państw socjalistycznych omówimy w aspektach: demograficznym, ekonomicznym i społecznym sensu stricto. Okres transformacji systemowej (w szczególności i dekady przemian) to w większości państw Europy Środkowej i Wschodniej czas kryzysu demograficznego. Wpływał on niekorzystnie także na sytuację demograficzną w wielkich miastach obu tych regionów. Na powstanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w środkowo i wschodnioeuropejskich metropoliach wpłynęło wiele czynników: kryzys poprzedniego ustroju politycznego, kryzys gospodarczy, transformacja systemowa, zmiana struktury gospodarki, przerwanie dotychczasowych powiązań gospodarczych i komunikacyjnych między państwami, zmiany polityczne (rozpad państw i powstawanie nowych)wojny i migracje, regresywne tendencje rozwoju demograficznego w obu regionach, globalizacja i regionalizacja gospodarki, restrukturyzacja przedsiębiorstw i branż, obniżenie poziomu życia w większości posocjalistycznych społeczeństw w pierwszym etapie przemian. Oczywistym jest fakt, iż w poszczególnych miastach na ich sytuację demograficzną wpływały także czynniki, które były specyficzne tylko dla nich. (fragment tekstu)

The period of system transformation (particularly in the first decade of transformation) is time of a demographic crisis in the majority of countries of Central and Eastern Europe. It also influenced unfavourably a demographic situation in the big cities in both of these regions. The specificity of the process of transformation of developing quickly big cities of Central and Eastern Europe into contemporary metropolises consists in both taking into account universal factors influencing this process and also unique factors characteristic only for this group of cities. The largest cities of Poland are the best example of it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. City Mayors: The 500 Largest European Cities, 2008, http://www.citymayors.com/tretures/eurocities1-5.html
  2. Ziemianowicz, W., Jałowiecki, B., Krajewska, M. 2004. Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
  3. Górecka, S., Kozieł, R. 2004. Procesy demograficzne w największych miastach Polski w okresie transformacji, w: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Opole.
  4. Jałowiecki, B. 1999. Metropolie, Białystok.
  5. Kolosów, W. A., Ekiert, D. (red.). 2003. Krupnyje goroda i wyzowy globalizacji, Moskwa.
  6. Michałków, I. 2003. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa.
  7. Rakowski, W. 2003. Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Warszawa.
  8. Sirojć, Z. 2010. Socjalno - ekonomiczne problemy razwitja krupnych gorodow, Kijew.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu