BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi
Generation Y as a Challenge to Human Resource Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 25-39, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Pokolenia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pokolenie Y, Badania empiryczne, Rynek pracy
Generation, Human Resources Management (HRM), Generation Y, Empirical researches, Labour market
Note
streszcz., summ.
Company
Tieto Poland
Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę pokolenia Y na tle innych pokoleń pracowników. Na podstawie wyników badań empirycznych przedstawiono mocne i słabe strony oraz oczekiwania wobec pracy tej grupy pracowników. Prowadzone rozważania skoncentrowano na wskazaniu kierunków zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniających specyfikę pokolenia Y. Proponowane rozwiązania zobrazowano przykładami dobrych praktyk stosowanych w jednej z wiodących firm informatycznych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a characterization of Generation Y against a backdrop of other generations of employees. The strengths and weaknesses as well as expectations with respect to work of this group of employees are shown on the basis of the results of empirical research. Discussion is concentrated on indicating directions of change in the area of human resource management, taking into account the specifics of Generation Y. Proposed solutions are imaged through examples of best practice as applied in a leading IT company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barford I. N., Hester P. T. (2011), Analyzing Generation Y Wrokforce Motivation, Defence AT & L, marzec-kwiecień.
 2. Bartler M. (2010), Budowanie przywiązania do firmy pozwala zatrzymać talenty, w Martin J., Schmidt C., Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, Harvard Business Review Polska, nr 10.
 3. Bednarska-Wnuk I. (2012), Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 249.
 4. Cahill T. F., Sedrak M. (2012), Leading a Multigenerational Workforce: Strategies for Attracting and Retaining Millennials, Frontiers of Health Services Management, vol. 29, nr 1.
 5. Cennamo L., Gardner D. (2008), Generational Differences in Work Values, Outcomes and Person-Organisation Values Fit, Journal of Managerial Psychology, vol. 23, nr 8.
 6. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 7. Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 8. Cogin J. (2012), Are Generational Differences in Work Values Fact or Fiction? Multi-Country Evidence and Implications, The International Journal of Human Resource Management, vol. 23, nr 11.
 9. GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, Warszawa.
 10. Holt S., Marques J., Way D. (2012), Bracing for the Millennial Workforce: Looking for Ways to Inspire Generation Y, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, vol. 9 (6).
 11. Kluemper, D., Rosen, P. (2009), Future Employment Selection Methods: Evaluating Social Networking Web Sites, Journal of Managerial Psychology, vol. 24 (6).
 12. Kopertyńska M. W., Kmiotek K., Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, artykuł nadesłany na XVI Ogólnopolską Konferencję Naukową "Zmiana warunkiem sukcesu 2013. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw", organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wojanów 2013 (w druku).
 13. Kupperschmidt B. R. (2000), Multigenerational Employees: Strategies for Effective Management, The Health Care Manager, vol. 19, nr 1.
 14. Macky K., Gardner D., Forsyth S. (2008), Generational Differences at Work: Introduction and Overview, Journal of Managerial Psychology, vol. 23, nr 8.
 15. Makuch M., Moroń D., red. (2012), Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyznania przyszłości, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Meister J. C., Willyerd K. (2010), Jak być mentorem dla pokolenia Milenium, Harvard Business Review Polska, nr 10.
 17. Murphy W. M. (2012), Reverse Mentoring at Work: Fostering Cross-Generational Learning and Developing Millennial Leaders, Human Resources Management, vol. 51, nr 4.
 18. Nowak L. (2013), Pokolenie Y na rynku pracy - oczekiwania wobec pracy i pracodawcy, w Czerniachowicz B. (red.), Odpowiedzialność wspólna, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 19. Patterson C. K. (2007), The Impact of Generational Diversity in the Workplace, Generational Diversity, vol. 15, nr 3.
 20. Pietroń-Pyszczek A. (2009), Pokolenie Y a sukces przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3.
 21. Piwowar-Sulej K. (2009), Pokolenie Y - wyzwanie dla marketingu personalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 43.
 22. Smola K. W., Sutton C. (2002), Generational Differences: Revisiting Generational Work Values for the New Millennium, Journal of Organizational Behavior, nr 23.
 23. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 24. Striker M. (2011), Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 223.
 25. Szaban J. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 26. Wojtaszczyk K. (2013), Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów, E-mentor, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu