BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (University of Gdansk, Poland), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Innowacyjność średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy ?
Innovation of Medium Enterprises. What Does it Depend On ?
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 347-362, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise management, Innovations in organization, Enterprise innovation, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu scharakteryzowanie czynników warunkujących innowacyjność, a więc skłonność średniego przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji. Na rzecz jego realizacji opracowano studium przypadku średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w regionie świętokrzyskim. W badaniach wykorzystano źródła danych pozyskane w wyniku przeprowadzonych w tym przedsiębiorstwie badań sondażowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to describe innovation determinants, well proneness a medium enteiprise to create innovations. For the purpose of its accomplishment the case study of medium production enterprise working in świętokrzyski region was done. In research were used data sources gained during poll research made in this enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baruk J.: Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 2. Bieniok H.: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2006, s. 261,229,226.
 3. Bratnicki M.: Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. TNOiK, Toruń 2001, s. 4-7.
 5. Innowacyjność przedsiębiorstw. Red. J. Bogdanienko. Toruń 2004, s. 19, 83-84.
 6. Maylor H., Blackman K.K.: Researching Business and Management. Palgrave Macmillan, New York 2005.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 2007, s. 230.
 8. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004, s. 10.
 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004. Dz.U., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 10. Yin R.K.: Case Study Research, Desing and Methods. Sage Publication, Newbury Park 1994.
 11. The Case Method of Learning, "Management for Science and Engineering" 2003, Fall.
 12. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 2007, s. 14, 15.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu