BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mlonek Krystyna
Title
Warunki życia rodzin bezrobotnych. Przyczynek do badania ubóstwa w Polsce
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 119-133, bibliogr.7poz.
Keyword
Bezrobocie, Materialne warunki życia ludności, Ubóstwo, Rodzina wielodzietna, Budżet rodzinny, Bezrobocie kobiet, Potrzeby społeczne
Unemployment, Population's materials living conditions, Poverty, Large family, Family budget, Female unemployment, Social needs
Country
Polska
Poland
Abstract
Powszechna recesja towarzysząca procesom transformacji ustrojowej w Polsce wywołuje najbardziej dynamiczne i dotkliwe zmiany w dwóch płaszczyznach życia społecznego, a mianowicie: w sferze zatrudnienia i w sferze konsumpcji. Skutkiem tych zmian w sferze zatrudnienia jest przede wszystkim masowe bezrobocie, a w sferze konsumpcji spadek realnych dochodów większości gospodarstw domowych, prowadzący do obniżenia poziomu życia znacznej części społeczeństwa, a w miarę utrwalania się tej sytuacji do ubóstwa. Jednym z głównych czynników pauperyzacji społeczeństwa jest niewątpliwie zjawisko bezrobocia, aczkolwiek w strefie zagrożenia ubóstwem znajdują się nie tylko rodziny osób bezrobotnych, lecz także rodziny wielodzietne i niepełne (samotnych matek), chłopów robotników, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych. Ubożenie społeczeństwa zatacza więc coraz szersze kręgi i obejmuje zarówno osoby i rodziny tzw. sfery budżetowej, jak i tzw. sfery materialnej (produkcyjnej) - głównie za sprawą zwolnień pracowników z likwidowanych zakładów państwowego sektora gospodarki poza rolnictwem i w rolnictwie, głównego mechanizmu generującego masowe bezrobocie, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Beskid: Potoczna percepcja sytuacji materialnej jako bariera adaptacyjna. W: Społeczne bariery, zagrożenia i skutki realizowanej polityki ekonomicznej. Warszawa 1990
  2. T. Panek: Sfera ubóstwa oraz determinanty dochodów gospodarstw domowych w 1990 r
  3. G. Koptas: Społeczne następstwa bezrobocia w Polsce. IPiSS, z. 11, Warszawa 1991. Praca zbiorowa pod red. K. Wódz. Katowice 1993
  4. B. Kołaczek: Sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet poszukujących pracy. Studia i Materiały IPiSS, z. 21, Warszawa 1991
  5. Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym. Raport z badań empirycznych pod red. M. Szylko-Skoczny. Warszawa 1992
  6. Z. Kozak: Pomiar i kierunki walki z ubóstwem. Wykorzystanie doświadczeń innych krajów dla Polski. W: Państwo, społeczeństwo i gospodarka. Proces przekształceń systemowych. Warszawa 1993
  7. J.K. Galbraith: Istota masowego ubóstwa. Warszawa 1967
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu