BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najlepszy Eugeniusz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Sobański Konrad (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Śliwiński Paweł (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Nierównowaga płatnicza krajów Grupy Wyszehradzkiej przed akcesją do Unii Europejskiej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 163-180, tab., bibliogr. 1 poz.
Finance in enlarged European Union
Keyword
Nierównowaga płatnicza, Integracja gospodarcza państw z UE, Finanse, Równowaga płatnicza
Payment imbalances, Economic integration with the EU countries, Finance, Payment equilibrium
Company
Unia Europejska (UE), Grupa Wyszehradzka
European Union (EU), Visegrad Group
Abstract
Zarówno w Polsce, jak i w całej Grupie Wyszehradzkiej zarejestrowano relatywnie wysokie deficyty na rachunku obrotów bieżących przed wejściem do linii Europejskiej. Utrzymujące się niemal od początku lat 90. deficyty płatnicze były początkowo rezultatem spadku produkcji i dochodu narodowego trakcie głębokiej transformacji i restrukturyzacji gospodarki, zatem nie budziły wątpliwości oraz negatywnych ocen. Jednakże w ostatniej latach poprzedzających akcesję oraz w związku z powrotem do szybkiego rozwoju gospodarczego nie obserwuje się tendencji do wyraźnego zahamowania wysokiego deficytu obrotów bieżących. Trwale utrzymująca się nierównowaga płatnicza w całej Grupie Wyszehradzkiej, chociaż nie musi w bliskiej perspektywie oznaczać podważania stabilności makroekonomicznej tych krajów, może jednak wywoływać pewien niepokój i dyskusje w kręgu instytucji finansowych i na rynkach międzynarodowych w kwestii dopuszczalnych granic deficytu bilansów obrotów bieżących. W prezentowanym opracowaniu dokonano krótkiego przeglądu i oceny tendencji strukturalnych występujących w bilansie obrotów bieżących krajów Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich 5 latach przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Roubini N., Wahtel P.: Current Account Sustainability in Transition Economies. W: Balance of Payments, Exchange Rates and Competitiveness in Transition Economies. Red. M. Blejer, M. Skreb. Kluwer Academic Publisher, Boston 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu