BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybór publiczny i rynek usług zdrowotnych oraz problemy etyczne w dobie komercjalizacji szpitali
Public Choice and Healthcare Market Services Associated with Ethical Problems in the Era of Hospital Commercialization
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 353-365, bibliogr. 11 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Być, mieć czy władać?
Keyword
Służba zdrowia, Rynek usług zdrowotnych, Usługi medyczne, Etyka zawodowa, Komercjalizacja ochrony zdrowia, Teoria wyboru publicznego
Health service, Health care services market, Medical services, Professional ethics, Commercialization of health protection, Public choice theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie duży nacisk kładzie się na to, by szpitale publiczne ulegały przekształceniom w spółki kapitałowe. Ma temu sprzyjać sytuacja polityczna i zmiany w prawie. Jednak ciągle toczy się spór o to, czy szpitale powinny być publiczne, czy prywatne. Pojawia się w tej tematyce wiele problemów etycznych. W opracowaniu dokonano porównania finansów publicznych klasycznych (paternalistycznych), jakie funkcjonują w Polsce, do wyboru publicznego stosowanego w wielu efektywnych gospodarkach, a także porównania szpitali publicznych i prywatnych. Przedstawiono badania rynku usług medycznych, które wzbogacono o tematykę etyki prowadzenia prywatnych jednostek służby zdrowia. Część wątków została zweryfikowana naukowo, wśród pozostałych wiele może budzić zastrzeżenia, choć jest uznanych jako fakt przez media. Należałoby zweryfikować je naukowo, by określić skalę problemów, zwłaszcza w przypadku problemów etycznych, takich jak transferowanie pacjentów czy podwójne zatrudnienie personelu medycznego. Artykuł ukazuje problematykę redystrybucji funduszy publicznych według dwóch teorii: klasycznych finansów i wyboru publicznego, a następnie porusza tematykę szpitali publicznych i prywatnych. Łącznikiem są dobra publiczne, które stają się prywatnymi.(abstrakt oryginalny)

In the present time, many public hospitals will be transformed into private ones. This is influenced by the political situation and developments in laws. However, there is still controversy about whether hospitals should be public or private. There also appears to be a large number of ethical problems associated with this issue. This study included a comparison of the public finance, so-called classic (or paternalistic), that exist in Poland, to public choice used in many efficient economies. The article also compares public hospitals to private ones. Recent studies of the medical services market expanded to include the subject of ethical conduct in private health care institutions. Part of the topics has been verified scientifically. The author is aware that many of the other topics may give rise to concerns, although the media recognizes this as a fact. This should be scientifically verified to determine the scale of the problems, especially when it comes to ethical issues such as transferring patients or the double employment of medical personnel. The article has a dualistic character. It demonstrates problems of the redistribution of public funds by two great theories: classical finance and public choice. In the latter part of the article, the author takes the subject of public and private hospitals from the perspective of macro scale to the micro level. The link is public goods that become private.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchanan J. M., Finanse publiczne w warunkach demokracji. Systemy fiskalne a decyzje indywidualne, WN PWN, Warszawa 1997.
 2. Buchanan J. M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny dwie odmienne wizje państwa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005.
 3. Bukowska-Piestrzyńska A., Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 1994.
 5. Kaliński M., Laskowska E., Umowy offsetowe. Teoria a praktyka, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, 2010, nr 1.
 6. Komercjalizacja szpitali. Eksperci radzą się spieszyć, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/ artykul/komercjalizacja;szpitali;eksperci;radza;sie;spieszyc,100,1,990308.html [9.10.2013].
 7. Musgrave R. A., Musgrave P. B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill, New York 1984.
 8. Ograniczenia czasu pracy lekarzy to fikcja, "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 192, http://media. wp.pl/kat,1022939,title,Ograniczenia-czasu-pracy-lekarzy-to-fikcja,wid, 11554410,wiadomosc .html [17.05.2013].
 9. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Shughart W. F. II, Public Choice 118, Cambridge University Press, Cambridge Mass. - New York 2004.
 11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu