BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Uwagi o regulacji sektora komunikacji szerokopasmowej
Comments on Broadbang Communications Sector Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 345-352, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Sektor usług, Telekomunikacja
Services sector, Telecommunication
Note
summ.
Abstract
Komunikacja szerokopasmowa należy do podstawowego zestawu instrumentów naprawy gospodarczej Unii Europejskiej oraz kształtowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego zasługują na uwagę czynniki zewnętrzne, które wspierają bądź hamują działalność i inwestowanie w tym fragmencie rynku komunikacji elektronicznej. Do takich czynników należy m.in. otoczenie regulacyjne, które wpływa na możliwości samodzielnego kształtowania ofert usługowych oraz prowadzenia własnej polityki cenowej w warunkach konkurencji. W referacie scharakteryzowano sytuację w sektorze telekomunikacji oraz otoczenie regulacyjne dla światłowodowych sieci dostępowych w Unii Europejskiej i na tej podstawie sformułowano kilka uwag krytycznych o prowadzonej sektorowej polityce regulacyjnej na rynku komunikacji szerokopasmowej. Podkreślono znaczenie efektów pośrednich, niekorzystny wpływ formalizmu prawnego oraz konieczność traktowania czasu jako czynnika ekonomicznego(fragment tekstu)

The paper presents situation in telecommunications sector and regulatory environment for fiber access networks in the European Union. From this analysis critical comments have been derived, mainly on sector regulatory policy for the broadband communications market. The importance of indirect effects, negative impact of legal formalism and treatment of time as economic factor have been underlined.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010. COCOM10-29, DG INFSO/C4, Brussels, 21st November 2010.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy: 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 337, 18.12.2009, s. 37-69.
  3. First Annual Economic Report, ETNO, Idate, November 2010.
  4. Kamiński F.: Uwzględnianie efektów pośrednich w regulacji światłowodowych sieci dostępowych, "Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne" 2009, nr 8-9, s. 930-939 (CD).
  5. Kamiński F.: Regulacja sektorowa ex ante a efekty pośrednie telekomunikacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010, s. 753-761.
  6. Kamiński F.: Strategiczna rola komunikacji szerokopasmowej w programie naprawy gospodarczej Unii Europejskiej, "Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne" 2011, nr 2-3, s. 66-72.
  7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa. KOM(2010) 245 wersja ostateczna/2, Bruksela, 26.08.2010.
  8. Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2007/879/WE), Dz. Urz. UE L 344, 28.12.2007, s. 65-69.
  9. Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (tekst mający znaczenie dla EOG), (2010/572/UE), Dz. Urz. UE L 251, 25.09.2010, s. 35-48.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu