BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sozański Jarosław (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie)
Title
Zasada demokratycznego państwa prawnego w polskiej praktyce prawnej
Principles of the Democratic State of Law in the Polish Legal Practice
Source
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2014, nr 4(42), s. 28-40, bibliogr. 21 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Keyword
Państwo, Ustrój państwa, Państwo prawne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Prawo międzynarodowe, Prawo WE, Trybunał Konstytucyjny
State, Political system of the state, State governed by the rule od law, Judgement of Constitutional Tribunal, International law, European Community law, Constitutional Court
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel: ustalenie zakresu stosowania normy ustrojowej państwa prawnego w praktyce. Metoda prawno-porównawcza. Wniosek: norma ustrojowa nie jest jasno określona oraz adekwatnie stosowana. Konieczność zmiany tego stanu rzeczy w doktrynie i praktyce prawnej, a także poprawy świadomości prawnej społeczeństwa. Treść: jeśli ustrojem Polski jest demokratyczne państwo prawne to elementarną kwestią jest rozumienie tego pojęcia, w tym jego wykładnia przez Trybunał Konstytucyjny oraz reguły stosowania jego treści normatywnej. Trybunał dokonał tu bardzo szerokiej wykładni łącząc tę kategorię z ponad 20 zasadami konstytucyjnymi. Taka obszerność pojęcia zaciemnia jego istotne elementy i niekorzystnie wpływa na stosowanie kategorii normatywnej przez organy państwa. Artykuł ma charakter koncepcyjny.(abstrakt oryginalny)

Aim: to ascertain the scope of application of the constitutional norm of the state of law in practice. Th e legal comparative method. Conclusion: the constitutional norm is not clearly determined of adequately applied. Th e necessity to change this state of aff airs in the legal doctrine and practice as well as to improve the society's legal awareness. Contents: if the system of Poland is a democratic state of law, then the elementary issue is understanding of this notion, including interpretation thereof by the Constitutional Tribunal as well as the rules of application of its normative contents. Th e Tribunal made here a very broad interpretation combining this category with more than 20 constitutional rules. Such an ampleness of the notion obscures its essential elements and unfavourably aff ects the use of the normative category by the state's bodies. Th e article is of the conceptual nature.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bierzanek R., Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego, Lublin. (1991)
 2. Bradley A.W., Ewing K. (2011), Constitutional and Administrative Law (15 ed.), Harlow, UK, Longman.
 3. Cardonel P., RosaA. , Wahl N. (2012), Constitutionalising the EU Judicial System, Oxford & Portland
 4. Czapliński W. Wyrozumska A. (2004), Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych (2010), HFPC, Warszawa.
 6. Garlicki L. (2012), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.
 7. Kowalski J. (2008), Państwo prawa: demokratyczne pań stwo prawne : antologia, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 8. Kubuj K., Wawrzyniak J. (red.) (2011), Europeizacji konstytucji państw UE, Warszawa.
 9. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy (1995-2013), nakładem TK, Warszawa.
 10. Pieniążek A. (2002), Demokratyczne państwo prawne: podstawy doktrynalne, istota i charakter, WSiZ Warszawa.
 11. Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej. Omówienia 66 wybranych orzeczeń sądów konstytucyjnych Austrii, Belgii, Republiki Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch (1964-2006), (2008) Biuro TK, Zespół orzecznictwa i studiów.
 12. RPO (2013), nr 690043-11/II/PS Wystąpienie RPO do Prokuratora Generalnego z 27.03.2013 r. ws. B.Blidy.
 13. Safian M. (2007), Wyzwanie dla państwa prawa, Wolters Kluwer Polska. Warszawa.
 14. Salitra D. (2002), Klauzula demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Rocznik Prawa i Administracji, III, WSH Sosnowiec.
 15. Sarnecki P. i in. (2014), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Siedlecka E. (2013). Bezkarna polska władza, "Gazeta Wyborcza" 6.04.2013
 17. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, (2013), TK, Warszawa.
 18. Sozański J. (2012), Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 19. Sozański J. (2014), Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Warszawa.
 20. Viets B. (1977), Rechtsprechungsänderung und Vertrauensschutz, Peter Lang, Muenchen.
 21. Wronkowska S. (2006), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu