BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gramlewicz Marek
Title
Wolontariat i jego znaczenie w pracy socjalnej
Voluntary Service and its Meaning in Social Work
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 301-312, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, Praca dodatkowa, Wolontariat
Social services, Extra work, Volunteering
Note
summ.
Company
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)
Country
Francja, Anglia, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
France, England, Germany, United States of America (USA), Poland
Ceresole Pierre
Abstract
Obecnie coraz częściej można usłyszeć o wolontariacie jako zjawisku, które stało się modne. Promują go zarówno media, jak i szkoły. Tak naprawdę nie jest on jednak niczym nowym. W naszą kulturę wpisał się już dość dawno, jednak wówczas kiedy się kształtował nazywano go nieco inaczej. Samo słowo wolontariat dla Polaków jest stosunkowo nowe. Jego korzenie wywodzą się z pracy społecznej, kiedy ludzi działających na tym polu określano mianem społeczników bądź filantropów, dziś mówi się o nich wolontariusze [Firley, 2002: 9]. Kiedyś w obiegu funkcjonowało stwierdzenie wolontariusz, w praktyce jednak dotyczyło ono praktykanta, który uczył się zawodu, lub też ochotnika w wojsku. W różnych krajach wolontariat ewoluował i zmieniał się w różnym czasie. Działo się to za sprawą przemian zachodzących w tych państwach, w których pod różną postacią występował. W Niemczech tradycja wolontariatu sięga 1788 roku. Pierwszym dokumentem regulującym pracę wolontarystyczną był Hamburski Regulamin dla Ubogich. Wprowadzał podział na okręgi w miastach i gminach, w których mogli pracować wolontariusze.(fragment tekstu)

The intensity of the development of voluntary service will be in the future a road on which the main aims of social work will be realized by helping people in need. A series of tax reliefs and exemptions will be mainly the consequence of connecting this type of activity with business. A system created in this way will allow to help transfer a stream of money which will build an essential pillar for the social activity. Costs borne by voluntary service were lower and still will be lower than costs of strictly institutionalised organisations. Moreover, this primal idea, for which above mentioned voluntary service was set up, will be retained. One cannot also exclude such a situation when voluntary service makes up an alternative form of social activity for many people. Because for them the political activity which was discredited many times is not possible to accept. The more often a political scene will be the arena which will be losing credibility and confidence, the more often and wider will develop nongovernmental patterns of social activity including voluntary ones at every level of the organization of society. Social structures have not worked out any different alternative and it is necessary to suppose that they will never work it out. The lack of social activity, and at the same time a lack of development of voluntary service as an alternative for strongly formalised solutions is threatened with self-destruction of social structures, and in the consequence dismantling of democratic systems as a result of a decline in their efficiency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak, B. 2004. Drugi i Trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. WSIE, Szczecin
 2. Firlej, M. 2002. Jak zaangażować wolontariusza, Warszawa
 3. Gawroński, S. 1999. Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Warszawa
 4. Gluziński, A. 2005. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa
 5. Kanios, A. 2008. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin
 6. Maciuła, M. 2001. Od dylematów do ustawy, in: Roczniak, barwy wolontariatu, nr 7, Warszawa
 7. Nowosiadły, A. 2006. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży, Warszawa
 8. Ochman M., Jordan, P. 1997. Jak pracować z wolontariuszam, Warszawa
 9. Podgórecki, A. 1998. Wolontariat, in: O etyce służb społecznych, W. Kaczyńska (red.), Warszawa
 10. Siemieńczuk, A. 2000. Wolontariat we Francji, "Wolontariat w Europie", nr. 3.
 11. Skidmore, R. A. Thackeray, M. G. 1996. Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa
 12. Urban, B. 1997. Zachowania dewiacyjne młodzież, Kraków
 13. Załuska, M. 1998. Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, in: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Wyd. Śląsk, Katowice
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu