BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł Stanisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Teoria pracy socjalnej
The Theory of Social Work
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 403-428, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pomoc społeczna, Psychologia, Socjologia, Bezpieczeństwo socjalne
Social assistance, Psychology, Sociology, Social security
Note
summ.
Abstract
Przez "teorię pracy socjalnej" mam na myśli dziedzinę nauki, której przedmiotem jest praktyka pracy socjalnej, celem tej pracy jest zaś przede wszystkim przedstawienie tej dziedziny jako nauki, nie zaś prezentacja poszczególnych teorii wypracowanych w ramach tejże nauki. Zanim przejdziemy do omówienia teorii pracy socjalnej jako dziedziny nauki, zwróćmy uwagę na pewne trudności nieodłącznie związane z tego rodzaju przedsięwzięciami. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o problemy związane z wieloznacznością podstawowych pojęć, którymi z konieczności musimy się posłużyć w tego rodzaju charakterystyce. Zwróćmy np. uwagę, że definicja pracy socjalnej jako zbioru działań prowadzących do określonego celu w gruncie rzeczy jest wysoce nieprecyzyjna, ponieważ występują w niej takie pojęcia, jak "działanie" i "cel" oraz wiele innych, równie wieloznacznych. Pojęcia te zaś występują w wielu dziedzinach wiedzy (etyce, psychologii, socjologii itd.), gdzie nadaje im się różne, niekiedy nieprzystające do siebie znaczenia. M. Ossowska zwraca uwagę, że przez pojęcie działania można rozumieć w różny sposób w zależności od tego, co rozumiemy przez pojęcie motywu oraz celu działania.(fragment tekstu)

In this article the author focuses on the theory of social work as a science. The term has two main meanings: (1) a system of statements that can be verified, (2) a particular area, which aims to study the professional assistance activities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec, M. 1996. Pomaganie: problemy i uwagi. Psychologia pomocy, w: Psychologia pomocy. Wybrane zagadnienia, K. Popiołek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 2. Beckett, Ch. 2010. Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 3. Biernat, T. Inspiracje fenomenologiczne w pracy socjalnej, w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej...
 4. Chatterjee, P. 1996. Approaches to the Welfare State, NASW Press, Wasington/
 5. Dominelli, L. 2002. Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave Publishers Ltd., New York
 6. Dzianniak-Paulina, D. Pawlas-Czyż, S. Płeć jako bariera komunikacyjna w pracy socjalnej, w: Socjologia i polityka społeczna...
 7. Frysztacki, K. 2004. Pomoc człowiekowi - welfare - praca socjalna, w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, K. Wódz i K. Piątek (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń
 8. Hepworth, D. H., Rooney, R. H., Dewberr Rooney, G., Strom-Gottfried, K., Larsen, J. A. 2006. Direct Social Work Practice. Theory and Skills, Brooks/Cole, Belmont
 9. Nowak, S. 1985. Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa
 10. Ossowska, M. 2002. Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa
 11. Pinker, R. 1979. The Idea of Welfare. Heinemann, Heinemann, Londyn
 12. Sibeon, R. Comments on the structure and form of social work knowledge, "Social Work and Social Sciences Review" 1 (1)
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu