BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ilnicki Marek
Title
Transformacja kapitalizmu oligarchicznego w Rosji w kapitalizm państwowo-klanowy w latach 2000-2012
In the contemporary Russian society there is market economy as well as residue of the Soviet era. Russian researchers often call capitalism bureaucratic, because the processes taking place in society are most affected by the top management of the state
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 571-591, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Kapitalizm oligarchiczny, Korupcja, System polityczny, Władza, Polityka państwowa, Kapitalizm
Oligarchic capitalism, Corruption, Political system, Power, State policy, Capitalism
Note
summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
We współczesnym społeczeństwie rosyjskim występują zarówno oznaki (elementy) nowoczesnej gospodarki rynkowej, jak i pozostałości epoki radzieckiej, m.in. tzw. prawo telefoniczne (praktyka nieformalnego zarządzania przez telefon), telewizyjna propaganda państwowych sukcesów gospodarczych, mitologia "zgniłego Zachodu" czy zamykanie ruchu drogowego dla swobodnego przejazdu działaczy państwowych i partyjnych oraz urzędników. W odróżnieniu od państw Europy Środkowo-Wschodniej, Rosja podąża własną drogą i nieprzerwanie doświadcza pokusy rozwiązania za jednym zamachem wszystkich skomplikowanych problemów społecznych, powrotu do społeczeństwa bez oligarchów, bezrobocia i bezdomnych na ulicach [Scaba, 1990: 3-4]. Oprócz tego z biegiem czasu negatywne oblicze systemu radzieckiego wydaje się być bardziej znośne, a ciągle pojawiające się nowe problemy wyglądają niekiedy na nie do przezwyciężenia(fragment tekstu)

In the contemporary Russian society there is market economy as well as residue of the Soviet era. Russian researchers often call capitalism bureaucratic, because the processes taking place in society are most affected by the top management of the state(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Csaba, I. 1990. The Bumpy Road to the Free Market in Eastern Europe, "Acta Oeconomica" nr 42
 2. Schewzowa, I. Putins Ohnmacht, "Rheinischer Merkur" z 6 czerwca 2006
 3. Blasi, J.R., Kroumova, M., Kruse, D. 1997. Kremlin Capitalism. Privatizing the Russian Economy, Cornell University Press, Ithaca
 4. Schuler, K. Selgin, G.A. 1999. Replacing Potemkin Capitalism. Russia's Need for a Free-Market Financial System, The Cato Institute, "Policy Analysis", nr 348
 5. Krysztanowskaja, W.W. 2005. Anatomija rossijskoj elity, Zacharow, Moskwa
 6. Putin, W.W. Rossija na rubieże tysiacziletij, "Niezawisimaja gazieta" z 30 grudnia 1999 r
 7. Otkrytoje pismo Władimira Putina k rossijskim izbiratielam, "Kommiersant ´" [online] z 25 lutego 2000 r., nr 32, http://www kommersant. ru/doc/141144 [data odwiedzin: 11.10.2012]
 8. Kolesnikow, A. 2005. Władimir Putin. Rawnoudalenije oligarchow, Eksmo, Moskwa
 9. Filippow, A.W. 2007. Nowiejszaja istorija Rossii. 1945-2006 gg., Proswieszczenije, Moskwa
 10. Lipman, M.A. 2011. Politiczeskij marginał: niegosudarstwiennaja pieczat´ pri manipuliatiwnoj własti, w: Istorija nowoj Rossii. Oczerki i interwiu w 3-ch tomach, red. P.S. Filippow, t. 3, Norma, Sankt- Pietierburg
 11. Szkondin, M.W. 2000. Sistiema sriedstw massowoj informacii (Osnowy organizacyi i charaktier strukturnoj transformacyi w usłowijach rieformirowanija obszczestwa), Izdatielstwo Moskowskogo gosudarstwiennego uniwiersitieta, Moskwa
 12. "Swjazinwiest": idieja priwatizacii otmieczajet diesjatilietije, "Sowriemiennyje tielekommunikacyi Rossii" [online] z 4 kwietnia 2008 r., http://www.telecomru.ru/article/?id=2935 [data odwiedzin: 12.10.2012]
 13. Boris Bieriezowskij w tieczenije poslednich 1,5 let gotowit siłowoj zachwat własti w Rossii, "FLB" [online] z 25 stycznia 2006 r., http://flb.ru/info/36143.html [data odwiedzin: 10.10.2012]
 14. Gorłowa, N.W. 2002. Institucyonalnyje osnowy korporatiwnogo sogłasowanija, "Wiestnik Moskowskogo uniwiersitieta", seria 12, "Politiczeskije nauki" nr 6
 15. Postanowienie rządu FR z dnia 5 sierpnia 2000 roku, nr 581 O Sowietie po priedprinimatielstwu pri Prawitielstwie Rossijskoj Fiedieracyi, "Sobranije zakonodatielstwa Rossijskoj Fiedieracii" z 14 sierpnia 2000 r., nr 33
 16. Zudin, A. 2001. Neokorporatiwizm w Rossii?, "Pro et contra", t. 6, nr 4
 17. Kasjanow, M. 2009. Biez Putina. Politiczeskije diałogi s Jewgienijem Kisieliowym, Izdatielstwo Nowaja Gazieta, Moskwa
 18. Russia's rising tycoons, "The Financial Times" z 2 sierpnia 2002 r
 19. Gosudarstwo i oligarchija. Dokład Sowieta po nacionalnoj stratiegii [online], http://rudocs.exdat.com/docs/index-299412 html#9543 984 [data odwiedzin: 10.10.2012]
 20. Dielagin, M. 2005. Rossija posle Putina. Nieizbieżna li w Rossii "oranżewo- zielonaja" riewolucyja?, Wiecze, Moskwa
 21. Pusienkowa, N.N. Rossijskaja nieftianaja promyszlennost´: dwadcat let, kotoryje potriasli mir, [w:] Istorija nowoj Rossii. Oczerki i interwiu w 3-ch tomach, op. cit..
 22. Jasin, Je. 2000. Priszoł, uwidieł, otstupił, "Moskowskije nowosti", nr 30
 23. Owczinskij, W. Kriminał i libieralizm, "Niezawisimaja gazieta" z 18 kwietnia 2006 r
 24. Stark, D. 1990. Privatization in Hungary: From Plan to Market or from Plan to Clan?, "East European Politics and Societies" t. 4
 25. Łukin, A.W. 2000. Diemokratija ili kłanizacyja?, "Politiczeskije issledowanija" nr 3,
 26. Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2012 591
 27. Boisot, M. Child, J. 1996. From Fiefs to Clans and Network Capitalism: Explaining China's Emerging Economic Order, "Administrative Science Quarterly", t. 41
 28. Kosałs, Ł.J. 2011. Diełowoj klimat w kłanowoj ekonomiczeskoj sistiemie, [w:] Istorija nowoj Rossii. Oczerki i intierwiu w 3-ch tomach, op. cit.
 29. Opieracyja "oborotni w pogonach". "Baza dannych FOM" [online] z 10 lipca 2003 r., zob. http;//bd.fom.ru/report/map/tb032706 [data odwiedzin: 13.10.2012]
 30. Ważdajewa, N. Opros czesti. Milicyoniery priznalis, czto bierut wzjatki, "Nowyje izwiestija" z 16 lutego 2006 r.
 31. Jakowlew, A.A. 2004. Wzaimodiejstwije grupp intieriesow i ich wlijanije na ekonomiczeskije reformy w sowriemiennoj Rossii, Prieprint WP4/01, Sierija WP4 "Sociołogija rynkow", Gosudarstwiennyj uniwiersitiet WSzE, Moskwa
 32. Czubajs, A.B. (red.). 1999. Priwatizacyja po rossijski, Moskwa
 33. Bierman, W.R., Filippow, P.S. 2011. Istorija nowoj Rossii. Oczerki i interwju w 3-ch tomach, op. cit
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu