BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panas Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Znaki obecności Boga. Kilka uwag o istocie cudu w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Signs of the Presence of God. Some Notes about the Essence of the Miracle in Writing of Gustaw Herling-Grudzinski
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 151-159
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Kościół katolicki, Religia
Roman Catholic Church, Religion
Note
summ.
Herling-Grudziński Gustaw
Abstract
The text is an attempt at describing two main theses about the religious dimension Herling-Grudzinski's literary papers. First (taken directly from Pascal): God is hidden and this is the reason for human suffering. Second: a man needs God so he looks even for the smallest signs of His presence. Hence the writer so often returns to the problem of miracle. These miracles are always true signs of the presence of God. Herling- Grudzinski's characters must be accurate in reading these signs which unfortunately is not always successful (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Goldmann, Le Dieu cache. Etiude sur la vision tragique dans les Pensees de Pascal et dans le theatre de Racine, Paris, Gallimard 1955.
 2. Joanna Bielskia-Krawczyk: Świat według Herlinga, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska LII, 1999, z.334, s. 23-57.
 3. Z. Kudelski, Na tropach transcendencji. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 195-210
 4. Z. Kudelski, Między wyrzeczeniem a wieloznacznością, w: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia, Lublin 1998, s. 117-136.
 5. G. Herling-Grudziński, Szczyt lata. Opowieść rzymska, w: tenże, Opowiadania zebrane, t. 2, zebrał i opracował Z. Kudelski, Warszawa 1999, s. 250.
 6. D. Heck, Antychrześcijanin i jego cień w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: "Bez znaku, bez śladu, bez słowa". W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej, Wrocław 2004, s.153-176.
 7. G. Herling-Grudziński, Gasnący Antychryst, w: Opowiadania zebrane, t. 2, s. 212
 8. H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, przekł. A. Ziernicki, Kraków 2004, s. 59-60.
 9. M. Moryń, Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego, Poznań 1997, s. 114-115
 10. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 1997, s. 72
 11. S. Marai, Krew świętego Januarego, przeł. F. Netz, Warszawa 2006
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu