BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gulášová Ivica (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia), Breza Ján (LFUK, Bratislava), Breza Ján (FNsP Kramáre, Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek Bratislava, LFUK Bratislava, SZU Bratislava), Hruška Ján (Zdravstar Ružomberok, Slovakia)
Title
Individuálny psychologický prístup a komunikácia s pacientom v terminálnom štádiu ochorenia
Individual Psychological Approach and Communication with the Patient in the Term-time Phase of Illness
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 179-188, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Prawa pacjenta, Psychologia, System wartości, Umieralność, Wsparcie psychospołeczne
Patient's rights, Psychology, Value system, Mortality, Psychosocial support
Note
summ.
Abstract
Nursing care is limited not only to fulfil biological needs of a patient, but also to fulfil psychological, social and spiritual needs of the dying patient. It is necessary to get, at least for a while, to a certain resonance with the patient, which can carry their mutual communication. Psychological approach to the patient has to include respect and natural reverence, regardless of his (her) age, status or profession. At each stage of dying patient behaves differently and a nurse has to accept his (her) behavior. The nurse can provide a psychosocial support by a permanent contact of a significant person with the patient. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bošmansky, K., Rusnak, A. 1996. Človek vo svetle pastoralnej mediciny a medicinskej etiky. Spišske Podhradie: Kňažsky seminar biskupa, 1996. 150 s. ISBN 80-7142-039-5
 2. Bergerova, B, 2008. Duchovni cesta. Praha, Metafora. 2008. s. 176. ISBN 978-80- 7359-068-0
 3. Dobrikova - Porubčanova, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne chori v sučasnosti. Vyznam paliativnej starostlivosti. Trnava, Spolok sv. Vojtecha. 2005 . s.280. ISBN 80-7162-581-7
 4. Fitzpatrick, F. J.1988. Ethics in Nursing Practice. London, The Linacre Center. S. 290. ISBN 0-906561-05-1
 5. Glasa, J. et al. 2008. Priručka lekarskej etiky. Bratislava. World Medical Association. 2008. S. 132. ISBN 978-80-8095-036-1
 6. Green, T.H. 1999. Piť z vyschnutej studne. Trnava, Dobra kniha. 1999. s. 143, ISBN 80-7141-238-4
 7. Grumanova, J. 2007. Prvni dny s važnou diagnozou. Praha, Ikar. 2007.s. 287. ISBN 978-80-249-1164-9
 8. Křivohlavy, J. 2005. Euthanasia in psychologistś view. In Žakova, M., Kovalčikova, N., Pavliček, J. 2005. Zbornik prispevkov z 3. Ročnika Medzinarodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti. Trnava, FZaSP TU, s. 348. ISBN 80-88949- 84-X
 9. Kyselica, J. 1999. Otazky o laske a života. Trnava, Dobra kniha. S. 159. ISBN 80- 7141-242-2
 10. Linhartova, V.2007. Prakticka komunikace v medicině. Praha, Grada Avicenum. 2007. S.152. ISBN 978-80-147-1784-5
 11. Ondruškova, N. 2008. Nove eticke a socialne vyzvy. Bratislava, Dom Europy, UNESCO. 2008. S. 80. ISBN 80-970108-0-5
 12. Rheinwaldova, E.999. Novodoba peče o seniory. 1999. Praha, Grada - Psyche. 86 s. ISBN 80-7169-828-8
 13. Svatošova, M. 2008. Hospice a uměni doprovazet. Praha, APHPP. 2008. s. 151. ISBN 978-7195-307-4
 14. Stinissen, W. 2004. Terapie duchem. Kostelni Vydři. Karmelitanske nakladatelstvi. 2004. s. 102. ISBN 80-7192-730-9
 15. Štefko, A. 2003. Dostojnosť človeka v starobe, chorobe a zomierani.2003. Bratislava, Dobra kniha. 145 s. ISBN 80-7141-429-8
 16. Volek, P. 2008. Veda a naboženstvo v bioetike. 2008. TU Teologicka Univerzita, Bratislava. In: Kolektiv autorov. Zbornik prispevkov na XI. Konferencii učiteľov filozofie na teologickych fakultach ČR aSR. S. 106. ISBN 978-80-7141-599-2
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu