BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majerník Milan (UPJŠ v Košiciach, Slovakia)
Title
Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci - tvorba práva súdmi
The Role of the Judicial Branch in the Separation of Powers System - Judge-made Law
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 347-356, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Prawo, Sądownictwo, Wymiar sprawiedliwości
Law, Judicature, Judiciary
Note
summ.
Abstract
The paper deals with the role of the judicial branch in the separation of powers system. Author is aimed at changes in historical causes of the perception of the judiciary. In the early years of the development of the common law, courts played a considerable role in making law. But in the european-continental type of legal culture the courts' scope for making laws has been reduced in the last century, mainly due to the increased role of Parliament in law-making. However there is no doubt that the position of the judicial branch is renewed. Now, there is significant role of the judiciary in the law-making process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARISTOTELES: Politika. Bratislava, Pravda 1988.
 2. BROSTL, A. a spol.: Zaklady štatovedy. Košice, UPJŠ, 2005.
 3. BUZINGER, M.: Konštitucionalizmus a deľba moci. Justična revue, 52, 2000.
 4. DOBROVIČOVA, G.: Vybrane otazky recentnych prameňov prava v Slovenskej republike. Košice, UPJŠ 2004.
 5. HOLLANDER, P.: Interpretace ustavniho prava: metodologicky hlavolam? In: Pocta V. Mikule, ed. By O. Novotny. Praha: Linde 2002.
 6. KNAPP, V.: Teorie prava, 1. vydanie. Praha, C.H.Beck, 2005.
 7. KUHN, Z., a spol: Judikatura a pravni argumentace, Praha.Auditorium 2006.
 8. OROSZ, L.: Zavaznosť rozhodnuti Ustavneho sudu Slovenskej republiky (načrt teoretickych a praktickych problemov). Košice, UPJŠ, 2009.
 9. PECZENIK, A.: On law and reason. Dordrecht: Kluwer, 1989.
 10. PRUSAK, J.: Teoria prava. Bratislava, Vydavateľske oddelenie Pravnickej fakulty Univerzity Komenskeho 1999.
 11. RAWLS, J.: Politicky liberalizmus. Prešov : Slovacontact, 1997.
 12. SCHAUER, F.: Playing by Rules, Oxford 1998.
 13. SVAK, J.: Štyri vychodiska sudcovskej tvorby prava na Slovensku, In: Hanzelova, I. - Svak, J. (eds.): K aktualnym otazkam konania a rozhodovania sudov v spravnom sudnictve. Zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie konanej v Častej papierničke 21. - 22. maja 2007.
 14. VILE, M. J. C.: Constitutionalism and the Separation of Powers. Oxford: Clarendon Press 1967.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu