BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Title
Rozwój zasobów ludzkich w jednostkach administracji publicznej : studium przypadku : Urząd Statystyczny w Kielcach
The Development of Human Resources in Public Administration : a Case Study of the Office of Statistics in Kielce
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 101-114, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zasoby ludzkie, Doskonalenie zawodowe, Rozwój zawodowy pracownika, Służba cywilna, Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human resources, Further education, Professional development of employees, Civil service, Public administration, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Company
Urząd Statystyczny w Kielcach
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników w Urzędzie Statystycznym w Kielcach. W części teoretycznej artykułu omówiono: istotę, uwarunkowania, formy oraz znaczenie rozwoju zawodowego pracowników. Scharakteryzowano podstawy polityki szkoleniowej w jednostkach administracji publicznej. W części empirycznej przedstawiono programy dzielenia się wiedzą realizowane w Urzędzie Statystycznym w Kielcach. Zaprezentowano również wyniki badań własnych dotyczące oceny przez pracowników tych programów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że programy te spotykają się z bardzo dużą akceptacją ze strony pracowników, którzy traktują je nie tylko jako metodę doskonalenia własnych kompetencji zawodowych, ale również odczytują je jako instrument kształtowania właściwych i pożądanych postaw w relacjach z zakładem pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present selected good practices in the field of professional training at the Office of Statistics in Kielce. The theoretical section of the article discusses the nature, conditions, forms, and importance of employee professional development. It also characterizes the basis of training policy in public administration. The empirical section presents knowledge-sharing programs as implemented at the Kielce office of Statistics as well as the results of own research into staff assessment of these programs. The study shows that these programs have a high level of acceptance among the staff who treat them as more than just a method for improving professional skills. They also perceive it as an instrument for shaping appropriate and desirable attitudes in relations with the workplace. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohdziewicz P., Urbaniak B. (2013), Wdrażanie zmian w administracji samorządowej: deficyty uczestnictwa pracowniczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 2. Broszura informacyjna "Służba cywilna - podstawowe informacje", dostęp 15 kwietnia 2014, http://dsc.kprm.gov.pl/system-sluzby-cywilnej
 3. "Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, załącznik nr 2 do Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej", 4.05.2011, dostęp 5 maja 2014, bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=2568
 4. Jawor-Joniewicz A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 5. Kaliński M. (2011), Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 6. Kunasz M. (2006), Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 7. Kożuch B. (2007), Modele zarządzania publicznego, w Białas T. (red.), Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Gdynia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
 8. Matei A., Baiesiu R. (2014), Good Administration and Performance of Local Public Administration, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 109.
 9. Oleksyn T. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.
 10. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J. (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, Warszawa, IPiSS.
 12. Program zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Statystycznym w Kielcach na lata 2013-2015 (materiał niepublikowany).
 13. Projekt Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2020 roku z dnia 20.09.2013 roku, s. 15, dostęp 5 maja 2014, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/defauit/files/szzl_2013.09.20.pdf
 14. Rauduliuniene J., Meidute-Kavaliauskiene I. (2014), Analysis of Factors Motivating Human Resources in Public Sector, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 110.
 15. Trochimiuk R. (2013), Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 16. Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku, Dz.U. 2008, nr 227, poz. 1505.
 17. Zarządzenie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
 18. Zarządzenie wewnętrzne nr 17 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach z 22.03.2013 r. w sprawie form i zasad kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach.
 19. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu