BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peplińska Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Połomski Piotr (Uniwersytet Gdański), Bajko Michał (Uniwersytet Gdański, doktorant)
Title
Osobowościowe i kompetencyjne predyktory stylów kierowania menedżera
Personality and Competence Predictors of Management Styles among Managers
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 131-147, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Style kierowania, Inteligencja emocjonalna, Osobowość kierownika, Kompetencje kierownicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyniki badań
Management styles, Emotional intelligence, Manager personality, Managerial competencies, Human Resources Management (HRM), Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Teorie stanowiące podstawę tworzonych klasyfikacji stylów kierowania oraz wyjaśniania relacji na linii przełożony - podwładny na przestrzeni lat sukcesywnie odchodziły od tezy, iż właściwości menedżera stanowią jedyny czynnik determinujący podejmowane przez niego style zarządzania ludźmi. Współcześnie stosunkowo dużą popularnością cieszą się tzw. sytuacyjne teorie kierowania, uwzględniające, poza zmiennymi podmiotowymi menedżera, inne czynniki związane na przykład z podwładnymi, organizacją czy rodzajem zadania. Prezentowane badanie miało na celu zweryfikowanie, w jakim zakresie zmienne wynikające z właściwości menedżera mogą stanowić istotne predyktory podejmowanych stylów kierowania i zarządzania podwładnymi. Objęło ono łącznie 128 menedżerów obojga płci średniego i wyższego szczebla zarządzania. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, iż zmienne osobowościowe i kompetencyjne odgrywają istotną rolę w podejmowaniu stylów kierowania. (abstrakt oryginalny)

Theories that provide the basis for creating classifications of management styles, as well as for explaining superior-subordinate relations have, over successive years, abandoned the view that a manager's properties are the only factor determining the management style that the manager will apply in managing people. Currently, what are known as situational management theories are enjoying relative popularity. In addition to subjective variables relating to the manager, they also take into account other factors, such as those associated with subordinates, the organization, and the type of task. The presented study is aimed at verifying the degree to which variables stemming from a manager's properties might serve as essential predictors of management and employee control styles. The study encompassed a total of 128 managers of both sexes, both middle and upper management. Research findings demonstrate that personality and competence variables play a significant role in choice of management style. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańska D. (2011), Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 2. Bosiok D., Sad N. (2013), Leadership styles and creativity, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 1, nr 2.
 3. Czerw A., Cisek S. (2003), Czynniki osobowościowe w planowaniu kariery: badanie kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, w Witkowski S. A. (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Prace Psychologiczne, tom VI, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Eeden R. van, Cilliers F., Deventer V. van (2008), Leadership styles and associated personality traits: support for the conceptualization of transactional and transformational leadership, South African Journal of Psychology, vol. 38 (2).
 5. Gardner L., Stough C. (2002), Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers, Leadership & Organization Development Journal, vol. 23/2.
 6. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Wrocław - Warszawa, Wydawnictwo biznesowe Jacek Santorski.
 7. Jaworska A., Matczak A. (2008), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, wyd. 2 poprawione, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 8. Judge T. A., Bono J. E. (2000), Five - factor model of personality and transformational leadership, Journal of Applied Psychology, vol. 85, nr 5.
 9. Judge T. A., Bono J. E., Ilies R., Gerhardt M. W. (2002), Personality and leadership: a qualitative and quantitative review, Journal of Applied Psychology, vol. 87, nr 4.
 10. Kożusznik B. (1985), Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 11. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Kucharski T. (2004), Wprowadzenie do kwestionariusza 16 PF-5, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 13. Maqsood S., Bilal H., Nazir S., Baig R. (2013), Manager's leadership styles and employee's job satisfaction, Human and Social Science Research, vol. 1, nr 2.
 14. Moss S. A., Ngu S. (2006), The relationship between personality and leadership preferences, Current Research in Social Psychology, vol. 11, nr 6.
 15. Palmer B., Walls M., Burgess Z., Stough C. (2001), Emotional intelligence and effective leadership, Leadership & Organization Development Journal, vol. 22, nr 1.
 16. Peplińska (Nowakowska) A. (2008), Style kierowania oraz poziom wybranych kompetencji menedżerskich wśród kadry zarządzającej firm sektora prywatnego i publicznego, w Plopa M., Błażek M. (red.) Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 17. Reddin B. (2005), Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Alma - Press.
 18. Schultz D. P., Schultz S. E. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, PWN.
 19. Schutte N. S., Malauff J. M., Hall L. E., Haggerty D. J., Cooper J. T., Golden C. J., Dornheim L. (1998), Development and validation of a measure of emotional intelligence, Personality and Individual Differences, vol. 25, nr 2.
 20. Stachowicz-Stanusch A. (2011), Destrukcyjne strony charyzmatycznego przywództwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 21. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr (2001), Kierowanie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Terelak J. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 23. Turner J. R., Müller R. (2005), The project manager's leadership style as a success factor on projects: a literature review, Project Management Journal, vol. 26, nr 1.
 24. Żemigała M. (2011), Niebezpieczeństwa w świecie menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu