BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław
Title
Socjalne aspekty procesu transformacji systemowej a polityka i praca socjalna w państwach posocjalistycznych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 119-134, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
, Społeczeństwo, Społeczeństwo postsocjalistyczne, Kapitalizm, Polityka socjalna
, Society, Post-communist society, Capitalism, Social policy
Abstract
W czasie trwającej już od ponad dwóch dekad transformacji systemowej w państwach posocjalistycznych mieliśmy i mamy do czynienia z wieloma zjawiskami i problemami społecznymi. Niektóre występują regionalnie, a niektóre są symptomatyczne tylko dla danego państwa. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w państwach posocjalistycznych w okresie transformacji jest polaryzacja ludności według dochodów. To normalne zjawisko dla kapitalizmu, ale jeśli przybiera ono nadmierny rozmiar - staje się problemem. Z nadmiernym ekonomicznym różnicowaniem się ludności mamy do czynienia prawie we wszystkich byłych państwach socjalistycznych. Zjawisko to najlepiej charakteryzuje współczynnik Giniego, który nosi też nazwę wskaźnika nierówności społecznych. Wyraża on liczbowo rozkład dóbr, w szczególności nierównomierny rozkład dochodów gospodarstw domowych. Współczynnik Giniego przyjmuje wartości w przedziałach 0-1, ale często wyrażany jest także w procentach. Wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność dochodów. Im jest on wyższy od zera, tym zróżnicowanie w dochodach w danym kraju jest większe. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auleytner, J. 2008. Polityka społeczna w rożnych krajach i modele polityki społecznej, w: Polityka społeczna, G. Firlit -Fesnak, M. Szylko - Skoczny (red.), PWN, Warszawa
 2. Bożyk, P. 2002. 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, SGH, Warszawa
 3. http://pl.wikipedia.org.wiki/PKB.per.capita.
 4. http://translate.googleuseracontent.com/translate_c?hl=pl
 5. http://translate.googleusercontent.
 6. http://translate.googleusercontent.com/translate_hl=pl
 7. http://www.edupedia.pl/words/index/show/
 8. Informator. Przewodnik Osoby Niepełnosprawnej, Warszawa 2006
 9. Kaźmierczak, T. 2006. Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością, Wyd. Śląsk, Katowice.
 10. Kaźmierczak, T., Rymsza, M. 2006. Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, "Analizy i Opinie" nr 48
 11. Kotomska, M. 2008. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, w: Profesjonalna praca socjalna, E. Trafiałek (red.), Kielce
 12. Kwaśniewski, J. (red.). 1997. Kontrola społeczna procesow marginalizacji, Warszawa
 13. Leowski, J. 2004. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Warszawa
 14. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszaw
 15. Pilch, T. 2004. Marginalizacja społeczna, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa
 16. Pincus, A., Minahan, A. 1979. Social work practice: model and method, Ithaca, IIIinois
 17. Rodziewicz-Winnicki, A. 2008. Pedagogika społeczna w obliczu realiów współczesności, Warszawa
 18. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4
 19. Trafiałek, E. 2008. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy socjalnej, w: Profesjonalna praca socjalna. Warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian, E. Trafiałek (red.), Kielce
 20. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in: Filozofia bliższa życiu, Warszawa
 21. World Bank. 2005. Growth, poverty, and inequality: Easter Europe and the former Soviet Union, Washington
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu