BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jerzy
Title
Rosyjska Deklaracja Praw i Wolności Człowieka i Obywatela oraz Konwencja Wspólnoty Niepodległych Państw o prawach człowieka i podstawowych wolnościach
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 81-110, bibliogr. 18 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Deklaracja Praw Człowieka, Prawa człowieka, Wolność, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Declaration of Human Rights, Human rights, Freedom, Convention for Protection of Human Rights
Note
Aneks
Country
Rosja
Russia
Abstract
Istotą radykalnego zwrotu w ustawodawstwie i konstytucjonalizmie rosyjskim w pojmowaniu praw i wolności człowieka i obywatela jest odejście od koncepcji pozytywizmu prawniczego i bezpośrednie nawiązanie do naturalno-prawnej koncepcji praw człowieka. Nie wnikając w teoretyczne uzasadnienia pozytywizmu prawniczego, co szeroko jest ujęte w piśmiennictwie światowym, przyjmiemy tutaj tylko generalną konstatację - w modelowej postaci głosi on, że jedynym prawem jest prawo stanowione względnie sankcjonowane przez państwo, każdy nakaz ustawodawcy wydany w zgodzie z odpowiednimi wymogami formalnymi, niezależnie od swej treści, jest prawem obowiązującym. W szczególności w ramach tej koncepcji nie istnieje konieczny związek między prawem a moralnością, a sądy etyczne nie mogą być wydawane - na podstawie racjonalnej argumentacji.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. O władzy opartej na przejrzystych i nieprzejrzystych autorytetach - szerzej zob. Goodin R.E., Pettit F., Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, str. 290-292
 2. Postnikow A.E., Konstitucyonnoje prawo Rossii, Moskwa 2007, str. 110
 3. Jebzejew B. C., Czełowiek, narod, gosudarstwo w konstitucyonnom stroje Rossijskoj Fiedieracyi, Juridiczeskaja literatura, Moskwa 2005;
 4. Konstitucyonnyje prawa i swobody czełowieka i graŜdanina w Rossijskoj Fiedieracyi - red. O. I. Tiunow, Izd. Norma, Moskwa 2005;
 5. Prawa czełowieka, red. E.A. Łukaszow, Izd. Norma, Moskwa 2003;
 6. Prawa czełowieka i procesy głobalizacyi sowriemiennogo mira, red. E. A. Łukaszow, Norma, Moskwa 2005
 7. Orzecznictwo to omawia W. Sokolewicz w: Sądy konstytucyjne w Europie, red. J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2000,tom 4
 8. Safjan M., Klucze konstytucyjnej aksjologii, "Rzeczpospolita" z dnia 9 kwietnia 2001 r.
 9. Łukasiewicz J., Sprawiedliwościowe przesłanki zasady równości (tezy wystąpienia), w: Zasada równości w prawie, red. Zięba-Załucka H., Kijowski M., Rzeszów 2004, str. 41 i n.
 10. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Zakamycze, Warszawa-Kraków 2006, str. 54;
 11. Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji, w: Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław-Warszawa- Kraków 1991, str. 78
 12. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu - z 1958 roku;
 13. Konwencja ONZ-UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty - z 1960 roku;
 14. Konwencja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej - z 1965 roku
 15. General Comment No 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) - 30/07/93 CCPR/C/21/Rev. 1/Add.4;
 16. Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, str. 62-63
 17. Tekst rosyjski w: Azarow A. J., Prawa czełowieka. Nowoje znanie, Moskwa 1995: Konwencija Sodruzestwa Niezawisimych Gosudarstw o Prawach i Osnownych swobodach Czełowieka, str. 139 i n.;
 18. tekst angielski: Council of Europe Information Sheet No 36, Strasbourg 1995 str. 195 i n.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu