BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Maciej (Politechnika Białostocka)
Title
Środowiskowe uwarunkowania strategii rozwoju kraju
Source
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 53-61, tab.,bibliogr.3 poz.
Economics and Environment
Keyword
Strategia rozwoju gospodarczego, Ochrona środowiska, Makroekonomia, Produkcja proekologiczna
Economic development strategy, Environmental protection, Macroeconomics, Pro-ecological production
Note
summ.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem każdej strategii rozwoju gospodarczo-społecznego jest, przynajmniej teoretycznie, poprawa jakości życia obywateli, zaspokojenie ich potrzeb 1 aspiracji. Na jakość życia składa się kompleks warunków ze sfery materialnej i niematerialnej. W rzeczywistości rozwój jest w większości krajów rozumiany jako wzrost gospodarczy1, a podstawowy miernik wzrostu jakim jest produkt krajowy brutto pomija koszty zużycia i amortyzacji zasobów naturalnych. Za tak rozumianym rozwojem przemawia dążenie do poprawy warunków życia poprzez wzrost produkcji. Jest w tym wiele racji, trudno bowiem oczekiwać poprawy jakości życia bez uwzględnienia podstawowych czynników materialnych, takich jak poziom dochodu narodowego, dochodu na mieszkańca, stopa bezrobocia. Tylko zasobne społeczeństwa stać jest na zapewnienie takich dóbr niematerialnych, jak ochrona zdrowia, oświata, kultura, badania naukowe. Jednak granice rozwoju społeczno- -gospodarczego są w znacznym stopniu określone pojemnością środowiska, która jest funkcją wielkości odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej posiadanych zasobów biomasy, liczby ludności zamieszkującej dany obszar i jej rozwoju społecznego oraz poziomu dochodu narodowego. Z tego względu niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym i stopniem eksploatacji środowiska. Optymalny poziom pojemności uważany za najbardziej korzystny dla danej populacji określa dostęp do odpowiedniej ilości podstawowych środków do życia zapewniających swobodny rozwój i zdrowotność wszystkich obywateli.(fragment tekstu)

Improvement of the quality of citizens' life, satisfaction of their needs and aspirations is the objective of each strategy of social and economic development. The boundaries of social and economic development are to a large extend determined by the environmental capacity being the function of renewable and non-renewable natural resources, biodiversity of the living biomass, the population of the area and its social development, as well as the GDP. Hence, the need to maintain the balance between economic growth and environmental use. Sustainable development requires that the decision-makers have a vision of the country in the future. It is necessary to develop and update the long-term social and economic strategies on the basis of concrete quantitative indices while taking account of environmental problems.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D.H.Meadows i in., Granice wzrostu, Warszawa 1973
  2. A.Alfieri, A fomework to measure the interaction between the economy an the environment, w: Fonteworks to Measure Sustainable Development, OECD, Paryż 1999
  3. Al.Gore, Ziemia na krawędzi, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu