BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarapata Jolanta (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Innowacje jako kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa
Innovation as a Key Element of Building Enterprise Value
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 169-181, bibliogr. 28 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Innowacje, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dla klienta
Innovations, Enterprise value, Value to customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano problemy związane z zarządzaniem innowacyjnym w kontekście budowania wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiono różne podejścia w interpretowaniu pojęcia innowacji, zaprezentowano wybrane strategie wprowadzania innowacji oraz pokazano ich wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa. Pokazano zależności między umiejętnym zarządzaniem działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa a budowaniem jego wartości oraz powiązanie innowacji z wartością dla klienta oraz wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper problems deal with innovation management in context of building enterprise value have been presented. Different approaches in interpretation of innovation definition have been considered. Selected strategies of innovations and their impact on enterprise value building have been presented. Dependencies between skilled innovation management in a enterprise and building its value and connection of innovation with a customer and enterprise value have been shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczak P. (2011), Budowa wartości dla klienta w kanałach dystrybucji, w: Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Bakonyi J., Dzieńdziora J., Grabiec O., Smolarek M. (red.), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 2. Bartoszek M. (2011), Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta, w: Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Bakonyi J., Dzieńdziora J., Grabiec O., Smolarek M. (red.), Oficyna Wydawnicza "Huma-nitas", Sosnowiec.
 3. Białoń L. (red.) (2008), Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 4. Białoń L. (red.) (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 5. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 6. Christensen C.M., Raynor M.E. (2008), Innowacje. Napęd wzrostu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 7. Dobiegała-Korona B. (2011), Innowacje w budowie wartości przedsiębiorstw, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/6.
 8. Dobiegała-Korona B., Herman A. (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 9. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 10. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 11. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 12. Drucker P.F. (2004), Dyscyplina w podejściu do innowacji, "Harvard Business Review Polska", nr 1.
 13. Francik A. (2003), Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, SGH, Warszawa.
 15. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Kim W.Ch., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 18. Knosala D., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
 19. Krzepicka A. (2013), Zarządzanie wartością klienta i wartością dla klienta, w: Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Gonciarski W., Ornarowicz U. (red.), WAT, Warszawa.
 20. Kuc B.R., Paszkowski J. (2007), Organizacja - wartości - zarządzanie, w: Zarządzanie wartością organizacji, Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J. (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 21. Matczewski A. (2001), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 23. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 24. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 25. Skowron P. (2007), Znaczenie przywództwa jako wartości niematerialnej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji, Borys T., Rogala P. (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Nr 1177 AE we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Sosnowska A. (2005), Innowacje produktowe - podstawowe pojęcia, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, Sosnowska A. (red.), PARP, Warszawa.
 27. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. (red.), (2000), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa.
 28. Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu