BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Peripheral staff loyalty
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 99-113, bibliogr. 32 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia, Lojalność pracowników
Employment, Employment forms, Employee loyalty
Note
summ.
Abstract
This article presents the results of research among persons employed in nine flexible forms of employment: teleworking, replacement work, tempo-rary work, seasonal work, employment under civil law agreements, contracts for a defined period of time, employment on part-time basis, in social econo-my, self-employment. The psychological variable chosen for the analysis was loyalty. The issue of loyalty, as shown in the review of literature, generates many methodological problems. Additional setback is intuitive understand-ing of the term. For this reason it was decided to measure the global loyalty rate among persons employed in flexible forms of employment. The most important results are described in the second part of the article.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ainsworth, M. D. S. (1983). Patterns of infant - mother attachment as related to matermal care: Their early history and their contribu-tion to cintunui. W: D. Magnusson, V. Allen (red.), Human develop-ment: An interactional pespective, New York, Academic Press
 2. Allen, N.J., Meyer, J.P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct valid-ity. Journal of Vocational Behavior, 49, 252-276
 3. Aube, C., Rousseau, V. (2005). Team Goal Commitment and Team Effectiveness: The Role of Task Interdependence and Supportive Be-haviours. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 9(3), 189-204
 4. Bańka, A. (2002a). Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.), Psycholo-gia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i ele-menty psychologii stosowanej, (s.283-320). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 5. Bańka, A. (2002b). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 6. Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66, 32-42
 7. Borkowski, J., Dyrda, M., Kanarski, L., Rokicki, B. (2000). Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Instytut Nauk Humanistycznych
 8. Bowlby, J. (1978). Uwagi o kontekście historycznym teorii przywiązania. W: R. Zazzo (red.). Przywiązanie. Warszawa: PWN
 9. Bugdol, M. (2008). Zaangażowanie pracowników a doskonalenie jakości. W: T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 31, s. 357). Wrocław
 10. Cohen, A. (1993). Work commitment in relation to withdrawal in-tention and union effectiveness. Journal of Business Research, 26, 75-90
 11. Dick, A.S., Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22, 99-113
 12. Friedman, L., Haevey, R. J. (1986). Factors of Union Commitment: The Case for a Lower Dimensionality, Journey of Applied Psychology, Vol. 86, No. 4, 585-598
 13. Fullager, C. (1986). A Factor Analytic Study on the Validity of a Union Commitment Scale. Journal of Applied Psychology, 71(1), 129-136
 14. Gill, R. (2011). Using Storytelling to Maintain Employee Loyalty during Change. International Journal of Business and Social Science, 2(15), 25
 15. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 16. Hirschman, A. O. (1995), Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcja na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Znak
 17. Konieczko, A. (2006a). Elastyczność zatrudnienia w kontekście kształtowania lojalności pracowniczej. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja (s. 265-271). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1141. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 18. Konieczko, A. (2006b). Lojalność pracownicza w organizacjach międzynarodowych - studium przypadku. W: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych (s. 119-128). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 19. Li, X. R., Petrick, J.F. (2010). Towards an Integrative Model of Loyalty Formatio: The Role of Quality and Value. Leisure Sciences, 32, 201-221
 20. Morrow, P.C. (1993). The theory and measurement of work commit-ment. Greenwich, CT: JAI Press
 21. Narra, V. (2009). Ergonomics: a key differentiator to employee loyalty. Journal of Management Research, 8(9), 67-78
 22. Olivier, R.L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44
 23. Olson-Buchaman, J.B., Boswell, W.R. (2002). The role of Employee Loyalty and Formality in Voicing Discontent. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1167-1174
 24. Porter, L.W., Smith, F.J. (1970). The etiology of organizational commitment: A longitudinal study of the initial stages of employee-organizational reaction. Unpublished manuscript, Graduate School of Administration, University of California Testing an Integrative Framework. Psychological Bulletin, 131(2), 241-259
 25. Rosmus, R. (2012). Lojalność osób przedsiębiorczych. Postawa czy taktyka. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość - źródła i uwarunkowania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin
 26. Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: PWE
 27. Šmid, W. (2000). Leksykon menedżera. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
 28. Soylu S. (2011). Creating a Family or Loyalty-Based Framework: The Effects of Paternalistic Leadership on Workpace Bullying, Journal of Business Ethics, 99(1), 217-231
 29. Urban, W., Siemieniako, D. (2008). Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 30. Valenzuela, L.M., Mulki, J.P., Jaramillo, J.F. (2010). Impact of Customer Orientation, Inducements and Ethics on Loyalty to the Firm: Customers' Perspective. Journal of Business Ethics, 93, 277-291
 31. Van Vugt, M., Hart, C.M. (2004). Social Identity as Social Glue: The Origins of Group Loyalty. Journal of Personality and Social Psychology, 86(4), 585-598
 32. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu