BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolinská Eva (ISM Slovakia v Prešove), Marinicová Mária (ISM Slovakia v Prešove)
Title
Von der Konservativität zur schöpferischen Methodik. Lehrer beinflussen die ganze Ewigkeit
From the conservatism of the creative methodology. Teachers influence the whole of eternity
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 115-134, bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Nauczanie, Edukacja, Komunikowanie interpersonalne
Teaching, Education, Interpersonal communication
Note
summ.
Abstract
The acceptation of the personality of the student means for us to ensure that all have an equal chance to develop. Since each student is different, it means Cited that these opportunities cannot be realized by the fact that for all students the same conditions are managed in the learning process. Equality of opportunity is the choice, as its own development needs can be satisfied in an individual way. In practice, this means the conversion of the frontal out information that is accompanied with the inactive receipt of the information, to inform, to prevail in various methods and types of work, thus the student works them-selves creatively - he makes his knowledge and in the social interactions to design his settings, emotional, moral, and will qualities and communication skills. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fru haufova , E. 2005. Didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka, in: Jezyk i literatura slowacka w perspektywie slowianskiej. Krakow: Wydawnictvo Uniwersytetu Jagielloskieho
 2. Handzelová, J. 2002. Výstupné materiály. Írsko: FÁS Internacional Consulting Ltd
 3. Kovalcíkova , I. -Bekeniova , Ľ. 1996. Škola plná zážitkov 2. Presov: F, s. Orte
 4. Krafcíkova , M. -Bekeniova , Ľ. 2000. Regionálne prvky v literárnej výchove. Pres ov: Metodicke centrum
 5. Obert, V. 1998. Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Bratislava: Litera
 6. Obert, V. 1998. Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
 7. Porubský, Š. 2002. Výstupné materiály. Írsko: FÁS Internacional Con-sulting Ltd
 8. Sedlák, F. a kol. 1985. Didaktika hudební výchovy. Praha: SPN
 9. Sedláková, M. 2006. Miesto učebnice pri zlepšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov, Pedagogické spektrum, roč. XV, č. 9-10
 10. Sedláková, M. 2008. Hra na prvom stupni základnej školy. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Pedagogická fakulta
 11. Sedláková, M. 2007. Podporme školskou komunikáciou prirodzenú komunikáciu. In: Slovo o slove. Roč. 13. Red. Ľ. Liptáková, Ľ. Sičáková. Prešov: PF PU
 12. Sláviková, Z. 2000. Učiteľ hudby na prahu 21. storočia. Prešov: Matúš music
 13. Sláviková, Z. 2000A: Vidím-počujem. In: Hudobný život, roč. XXXII, č. 5
 14. Straková, Z. 2003. Vedieme žiakov k samostatnosti. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum
 15. Šabík, V. 1986. Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu. In: Romboid, roč. 21, č. 10
 16. Šabík, V. 1998. Literatúra pre súčasníkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ
 17. Vališová, A., Valenta, J., Singule, F. 1990. Didaktika pedagogiky. FF UK, Praha
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu