BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmec Miroslav (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Title
Post-modern society and youth subculture
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 161-174, bibliogr. 31 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Społeczeństwo, Postawy społeczne, Młodzież
Society, Social attitudes, Youth
Note
summ.
Abstract
The phenomenon of globalisation brings new possibilities of manifestations of individualization, which is implemented in the transformation of values, beliefs, attitudes, lifestyles and finding a place in society. The article emphasizes the relationship of youth to society, family, consumerism and manifestation of individualization within the frame of globalization. The effects of globalization and the subsequent individualization are characterized by the positive and negative manifestations (in the creation of youth subcultures and growth of social-pathologies phenomena). Factors such as social services and counseling, family, school, after-school facilities may have its positive impact on creation of a positive value systems and attitudinal orientation of the young generation. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carr - Greeg, M., Shale, E. 2010. Puberťáci a adolescenti průvodce výchovou dospívajícich. Praha : Portál
 2. Džupková, H., Pešeková, M., Kotek, T. 2006. Aké bude 21. storočie v Európskom priestore? In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov
 3. Feber, J. 2006. Jednota hodnotového systému a univerzalita človeka. In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov
 4. Gluchmanová, M., Gluchman, V. 2009 Profesijná etika učiteľa. Brno : Tribun EU
 5. Gulová, L. 2011. Sociální práce. Pro pedagogické odbory. Praha: Grada
 6. Hájek, B., Hofbauer, Z., Pávková, J. 2008. Pedagogické ovlivňovaní volného času, Súčané trendy. Praha : Portál
 7. Hanzélyová, L. 2006. Reflexia fenoménu globalizácie v postojoch a názoroch študentov stredných odborných škôl In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16. - 17.február 2006. Prešov
 8. Hill. S. J. International business. Managing Globalization. 2009. University of Alabana at Tuscaloosa: SAGE
 9. Hodkinson, P. 2002. Goth : Identity, style and Subculture. New York : Oxford
 10. Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. Bratislava : Občianske združenie: Edícia sociálna práca
 11. Kmec, M. 2009. Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 12. Kmec, M. 2009. Úvod do sociológie výchovy (Učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 13. Kudláčová, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : Pedagogická fakulta TU v Trnave
 14. Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: Iris
 15. Lachytová, L. 2011. Sociálna patológia (učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 16. Martinek, Z. 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada
 17. Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
 18. Mecháček, L. 2009. Mládež. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava : Enigma
 19. Oberuč, J. 2006. Zhoršovanie správania detí a mládeže môžeme eliminovať aj kvalitnou výchovou: In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov
 20. Oláh, M. a kolektív. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 21. Ondrejkovič, P. 2009. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť. In : Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma
 22. Ondrejkovič, P. a kolektív. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda
 23. Peters, S. 2011.WWW wij willen weten deel 40 : Gothic. Arnhem: Ellessy Jeugd
 24. Procházka, M. 2012. Sociální pedagogika. Praha: Grada
 25. Schavel, M., Oláh, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 26. Schavel, M. a kolektív. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 27. Slušná, Z. 2006. Hybridácia ako výrazový princíp globálnej ekumény In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 16.-17.február 2006. Prešov
 28. Smolík, J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada
 29. Tokárová, A a kolektív. 2009. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT- Pavol Šidelský
 30. Tóth, R. a kolektív. 2005. Úvod do politických vied. Bratislava: Smaragd pedagogické nakladateľstvo
 31. Urban, L. 2008. Sociológie trocha jinak. Praha: Grada
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu