BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopera Sebastian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Rola samorządów lokalnych w budowaniu cyfrowego środowiska networkingu w regionach turystycznych
The Role of Local Self-Governments in Building an E-environment for Networking in Tourist Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 540-546, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Współpraca sieciowa, Samorządność, Region turystyczny
Network cooperation, Self-government, Tourist region
Note
summ.
Abstract
Networking (sieciowanie), czyli tworzenie wartości poprzez rozwijanie wielowymiarowej architektury relacji, staje się współcześnie coraz aktualniejszym zagadnieniem w różnych obszarach działalności gospodarczej, politycznej i społecznej. Świadczyć może o tym m.in. pojawianie się w strategii Europa 2020 postulatu promowania klastrów (będących formą współpracy sieciowej) jako narzędzia kształtowania środowiska biznesowego, zwłaszcza dla MŚP. Networking można rozpatrywać i analizować na różnych poziomach, począwszy od wewnątrzorganizacyjnego aż po globalny. Z punktu widzenia dalszych rozważań szczególnie interesujący będzie regionalny poziom współpracy sieciowej. Znaczenie networkingu w kontekście regionalnym ujawnia się m.in. poprzez ułatwiony dostęp do rzadkich zasobów i rozpoznawanie możliwości kooperacyjnych, wspieranie przedsiębiorczości, wymianę informacji i tworzenie wiedzy lub wspieranie procesów innowacyjnych. Rezultatem sieciowania jest wzrost konkurencyjności regionów, w tym także regionów turystycznych. Potwierdzają to badania K. Pavlovich, która uważa, że powiązania między organizacjami funkcjonującymi w ramach jednego regionu turystycznego są kluczowym czynnikiem tworzenia strategicznej dźwigni konkurencyjnej(fragment tekstu)

In contemporary environment of tourism industry the growing attention rises networking, as a source of competitive advantage of firms and regions. One of the most important instruments for developing a networking environment is regional digital platform. It usually consists of many, heterogeneous applications of different regional actors. However, to bring competitive advantage to region and regional companies it requires to be stimulated and integrated across the region. The most suitable institution to execute and coordinate this process is local self-government. The report presents how Polish self-governments cope with this challenge(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buhalis D.: eTourism. Information technology for strategic tourism management, Prentice Hall 2003.
 2. Gulati R.: Alliances and network, "Strategic Management Journal" 1998, no. 19(4).
 3. Hite J.M., Hesterly W.S.: The evolution of firm networks: From emergence to early growth of the firm, "Strategic Management Journal" 2001, no. 22.
 4. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 5. Komisja Europejska: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
 6. Kopera S.: Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, Konferencja naukowa: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, Poznań 2011 (w druku).
 7. Kowalski A.M.: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" 2010, no. 5-6.
 8. Panasiuk A.: Tourism information system as the determinant tourism industry development on the local level, w: Kubiak B.F., Korowicki A.: Information management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 9. Pavlovich K.: The evolution and transformation of a tourism destination network: the Waitomo Caves, New Zealand, "Tourism Management" 2003, no. 24.
 10. Porter M.E.: The competitive advantage of nations, Macmillan, London 1990.
 11. Rosenfeld S.A.: Bringing business clusters into the mainstream of economic development, "European Planning Studies"1997, vol. 5, iss. 1.
 12. Staszewska J.: Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu