BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Regional Disparities in Information Society Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 572-579, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Zróżnicowanie regionalne
Information society, Regional diversity
Note
summ.
Abstract
Podnoszenie konkurencyjności gospodarki i wyrównywanie szans rozwojowych polskich regionów nie jest możliwe bez nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz szeroko dostępnych usług sektora publicznego i biznesowego. Chociaż technologie te same nie powodują szczególnych przestrzennych skutków ani nie przyczyniają się do tego, przyswojenie ich wpływa na zwiększenie zdolności regionów do wykorzystywania swoich zasobów ludzkich i infrastruktury, zmieniając tym samym potencjał rozwojowy regionów. Zwiększenie dostępności ICT w regionach ma wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnego, przyciąganie kapitału zagranicznego, możliwości wykorzystania rodzimego potencjału badawczo-innowacyjnego poprzez podnoszenie zdolności regionu do generowania nowej wiedzy oraz dostarczanie jej w odpowiedniej formie zainteresowanym podmiotom.(fragment tekstu)

The paper presents use of chosen measures to evaluate disparities between households and individuals (grouped by NUTS1) in Poland in 2007-2010 years. Additionally, a decomposition of generalized entropy measure GE(2) was made as well inter-region disproportion sizes and inequalities inside regions were compared.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieńkowski W., Bossak J.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004.
  2. Chmielewski R.: Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, w: M. Klamot, L. Cybulski (red.): Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  3. eEurope Advisory Group: e-Inclusion: New challenges and policy recommendations, Report coordinated by D. Kaplan, 2005, http://www.epractice.eu/files/me dia/media_764.pdf
  4. Sala-i-Martin X.X.: Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, no. 40.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu