BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Demendecki Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Gmina (jednostka samorządu terytorialnego) jako przedsiębiorca w sądowym postępowaniu cywilnym, w świetle art. 4792 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego
The Municipality (Local Authority) as a Trader in Court Civil Proceedings in the Light of Articles. 4792 § 1 of the Code of Civil Procedure
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 371-383
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Gmina, Prawo gospodarcze, Prawo cywilne, Postępowanie sądowe
District, Economic law, Civil law, Legal proceedings
Note
summ.
Abstract
Od dawna nauka polskiego procesu cywilnego w sposób powszechny, na tle obowiązującego ustawodawstwa procesowego cywilnego, wyróżnia w ramach postępowania procesowego dwie zasadnicze formuły: postępowanie zwyczajne - podstawowy typ postępowania procesowego w sprawach cywilnych, toczący się według przepisów ustawy procesowej, przewidziany do rozpoznawania i rozstrzygania większości spraw cywilnych przy zachowaniu form, które ustawa uważa za podstawowe formy procesowe, oraz postępowanie nadzwyczajne (jako pojęcie zbiorcze i niejednorodne, obejmujące różnego rodzaju postępowania cywilne) - określane mianem postępowania odrębnego, będące postępowaniem przyspieszonym, uproszczonym lub postępowaniem odrębnie unormowanym ze względu na szczególną właściwość spraw będących ich przedmiotem. (fragment tekstu)

The present paper is a synthetic analysis of the process status of the commune in the civil court proceedings, as well as an attempt to establish how and to what extent the participation of the commune as a party to civil proceedings determines the choice of the proper type of civil proceedings to be applied to decide a given case. The evolution that took place in Polish law particularly pursuant to the Act of 20 December, 1996 on municipal economy (uniform text Journal of Laws of 2011, No.45, item 236) and the Act of 8 March, 1990 on the commune local government (uniform text Journal of Laws of 2001, No.142, item 1591 as amended), within the sphere of economic life, resulted in the territorial self-government gaining more tasks and functions, and the territorial self-government units gaining legal, organizational and financial independence. Most importantly, with respect to the performance of own tasks, they gained the right to run a business enterprise, participate in civil law transactions on their own behalf, and undertake economic ventures, both in the legal form of an enterprise and other organisational forms. Based on the analysis of the current judicial decisions and the doctrinal output, the author concludes that in the light of the legislation in force, the thesis on the recognition of the commune as an entrepreneur in the meaning of the provisions on separate proceedings in commercial cases, seems well-founded, whereas a case decided with the participation of the commune is undoubtedly a commercial case in its nature (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Jodłowski, W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogolna, Warszawa 1958,
 2. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska red., Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogolnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., C.H. Beck, Warszawa 2009,
 3. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2005
 4. K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, C.H. Beck, Warszawa 2004
 5. T. Ereciński red., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, T. 2, wyd. 3, Lexis Nexis, Warszawa 2009
 6. W. Siedlecki, Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne, Krakowskie Studia Prawnicze, 1969, nr 3-4
 7. Z. Resich red., System prawa procesowego cywilnego. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, T. II, PAN IPiP, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1987
 8. J. Jodłowski red., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974
 9. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Lexis Nexis, Warszawa 2003
 10. R. Flejszar, Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, C.H. Beck, Warszawa 2006
 11. B. Draniewicz, Ł. Piebiak, Postępowania odrębne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007
 12. K. Piasecki red., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułow 1-50514, T. I, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2006
 13. M. Jasiakiewicz, Jeszcze o pojęciu przedsiębiorcy - polemika, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 5
 14. R. Flejszar, Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Przegląd Sądowy 2000, nr 9
 15. J. Frąckowiak, Pojęcie, powstanie i ustanie podmiotowości gospodarczej. Zagadnienia cywilnoprawne, Rejent 1998, nr 5
 16. R. Flejszar, Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007
 17. T. Wiśniewski, Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych [w:] T. Wiśniewski red., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, System prawa handlowego, T. 7, C.H. Beck, Warszawa 2007
 18. S. Czarnow, Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2002, nr 10
 19. Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990
 20. A. Walaszek-Pyzioł, Swoboda działalności gospodarczej. Studium administracyjnoprawne, Kraków 1994
 21. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 1998
 22. C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995
 23. A. Jakubecki red., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu