BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań nad postawami studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Developments in research on Poznan university of economics students'
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 279-292, bibliogr.6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Studenci, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Students, Education, Higher education
Note
summ.
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstract
Głównym celem przedstawionego w artykule badania jest ukazanie czynników pod wpływem których młodzi ludzie podejmują decyzję o swojej karierze zawodowej i życiu rodzinnym. Przystępując do identyfikacji czynników kształtujących postawy młodzieży przyjęto, iż na określenie postawy przez jednostkę wpływ ma rodzina (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), szkoła, środowisko kolegów, kościół i mass media, przy czym założono że najistotniejszym czynnikiem jest rodzina pochodzenia. W badaniu podjęto próbę określenia, co w opinii młodzieży stanowi o sensie życia poprzez identyfikację wartości, które nadają sens życiu. Rzadko zdarza się ażeby jednostka szukała sensu życia w jednej tylko dziedzinie życiowej. Zazwyczaj występuje kilka wartości najważniejszych decydujących o sensie życia, inne pozostają im tylko podporządkowane.

For several years we have watched worsening demographic situation of our country. Fever children are born and fewer people choose legalization of their relationships There are a lot of arguments to explain such a situation. Problem of appropriate work is worth special attention. It is hard for the young people to find decent job for decent salary. The main study objective is showing what kind of values are the most important in Poznan students' life. The study attempts to determine what, according to the youth's opinion, is the sense of life through the value identification. Usually there are several important ones, the rest remains complying. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ignatczyk, W. 2005. Postawy młodzieży akademickiej miasta Pozna-nia wobec instytucji małżeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4, Poznań
  2. Jankowski, A. 1977. Aspiracje młodzieży szkół średnich, PWN, Warszawa
  3. Pająk, J. 2007. Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, Zeszyt Naukowy WSZ w Częstochowie, Częstochowa
  4. Skorny, Z. 1980. Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Ossolineum, Wrocław
  5. Tyszka, Z. 2002. Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
  6. Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1962, t. I
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu