BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prievozníková Karina
Title
Colné konanie verzus colné exekučné konanie
Customs Procedure Versurs Customes Executive Procedure
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 129-140
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo, Procedury celne, Prawo celne
Law, Customs procedures, Customs law
Note
summ
Abstract
In her article, the author analyses the relationship between customs procedure and customs execution procedure. She defines the basic characteristic features of both procedures and focuses her attention on the fact that these two types of legal procedure, despite their regulation by legal acts from different branches of law, must effect in unity and symbiosis. The author also presents a comparative analysis of the relationship between administrative procedure and customs procedure. In the end of her article, the author deals with one of the most frequent types of execution, applied by the customs offices, in more detail.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Červená, K.: Business enviroment in the Slovak Republic after the accession of the SR to EU - legal and economic aspects, Gospodarka i finanse, DRUK-INTRO S.A. Inowroclaw, Torun 2008, s.101-110.
  2. Bujňáková, M.: Aktuálne otázky colného zákonodarstva v Slovenskej republike, Aktuálne teoretické a legislatívne otázky slovenského práva (zborník vedeckých príspevkov učiteľov fakulty z I. vedeckej konferencie na záver Vedecko-pedagogických dní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach) Právnická fakulta UPJŠ, Košice 2001, s. 67;
  3. Kiovská, M.: Procesy vo verejnej správe (III. Prepracované a doplnené vydanie), UPJŠ v Košiciach, Košice 1993, s.107.
  4. Škultéty a kol.: Správne právo hmotné (Všeobecná a osobitná časť), Heuréka, Šamorín 2002, s. 15.
  5. Babčák, V.: Daňové (exekučné)konanie, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2005, s.44.
  6. Mazák, J. - ogurčák, Š.: Základy exekučného práva, UPJŠ, Košice, 1996, s. 9.
  7. Babčák, V.: Daňové (exekučné)konanie, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2005, s. 253.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu