BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madliak Jozef
Title
Wartości w preambułach w wybranych konstytucjach państw europejskich
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 141-164, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Aksjologia, Konstytucja, Wartości i normy etyczne
Axiology, Constitution, Value and ethical norms
Country
Europa
Europe
Abstract
Wstęp do Konstytucji Republiki Francuskiej z 1946 i 1958 roku odwołuje się przede wszystkim do tradycji o fundamentalnym znaczeniu i dla Francji i dla Europy - do tradycji rewolucji francuskiej, której syntetycznym wyraŜeniem jest Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, z całą jej wielką nośnością ideową - suwerenności ludu, niezbywalnych praw i wolności człowieka. Wstęp (z 1946 roku) ma także wymowę antytotalitarną, poprzez stwierdzenie: "Nazajutrz po zwycięstwie odniesionym przez wolne narody nad reŜimami, które usiłowały ujarzmić i poniżyć osobę ludzką, lud francuski proklamuje ponownie, Ŝe kaŜda istota ludzka, bez różnicy rasy, religii i przekonań posiada prawa niezbywalne i święte". Preambuła Konstytucji Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 roku określa m. in. "My Słoweńcy w wielowiekowej walce o wolność narodu ukształtowaliśmy naszą narodową toŜsamość i zbudowaliśmy naszą państwowość"; konstytucja Ukrainy odwołuje się do "wielowiekowej historii tworzenia państwowości ukraińskiej i na urzeczywistnieniu przez naród ukraiński, cały lud ukraiński prawa do samookreślenia".(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Kowalski, Instytucja prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej - tradycja i współczesność w: HUMMANUM - Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne nr 2(2)2008, ss. 123-139
 2. J. Kowalski, Конституционализм в Польше: идея и её реализация - в: Москва, Законы России: опыт, анализ, практика - I/2009, сс. 12- 27
 3. J. Kowalski,Судебная власть как особая форма деятельности государства (с Д. Н. Вороненко) - в: Право и Государство: теория и практика, Москва 1(49)/2009, сс. 7-18
 4. J. Kowalski, Конституционализм: история и теория вопроса (с В. Г. Баев) - в Представительная власть, Москва - 1/2009, сс. 7-16
 5. J. Kowalski, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia. Autor: Stanisław Hoc, Opole 2006, s. 348 , w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 1/2007 WSHiP, ss. 165-168.
 6. J. Kowalski, Paremie łacińskie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich Autorzy: Witold Wołodkiewicz, Jerzy Krzynówka (red. Praca zbiorowa) Wydawnictwo LIBER Warszawa, - Paremie łacińskie w europejskiej tradycji prawa i jurysprudencji w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 3/2008 r., ss. 81-87
 7. J. Kowalski, Tok ustawodawczy w Republice Federalnej Niemiec - Warszawa; Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - 1979 r., str. 186; monografia
 8. J. Kowalski, Organizacje społeczne i samorządowe w PRL - Warszawa; Wydawnictwo Akademii Nauk Społecznych - 1984.
 9. J. Kowalski, Programowe i organizacyjne zmiany w polskim ruchu młodzieżowym po sierpniu 1980 r. - praca doktorska z nauk politycznych wydana w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie - 1984.
 10. J. Kowalski, Unia Europejska - proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej - Poznań; Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS - 2006.
 11. J. Kowalski - Polskie prawo gospodarcze publiczne - Poznań; Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS - 2007.
 12. J. Kowalski, Europejskie prawo gospodarcze - Warszawa; Wydawnictwo LARGUS - 2007.
 13. J. Kowalski, Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne - Warszawa; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego - 2008.
 14. J. Kowalski, Kształtowanie się i rozwój konstytucjonalizmu w Polsce - Sankt Petersburg - Rosja - Wydawnictwo Instytutu Prawniczego - 2008.
 15. J. Kowalski, Становление и развитие конституционализма в Польше - Санкт Петербург - Россия - Издателство Юридического Института - 2008.
 16. J. Kowalski, Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna - Poznań - Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS - 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu