BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chruściel Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola zlecania zadań publicznych w kształtowaniu koncepcji dobrego rządzenia
A Role of Ordering Public Tasks in Shaping a Concept of Good Governance
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 3(36), s. 95-120, przypisy 31 poz.
Keyword
Zarządzanie, Administracja publiczna, Trzeci sektor gospodarki, Organizacje pozarządowe, Regulacje prawne
Management, Public administration, Third sector of the economy, Non-governmental organisation, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych rozwiązań prawnych, dotyczących zlecania wykonywania zadań publicznych organizacjom trzeciego sektora oraz sformułowanie spójnej koncepcji dobrego rządzenia i metod jej realizacji w praktyce. (fragment tekstu)

This elaboration defines the essence, legal grounds, prerequisites and principles of ordering the performance of public tasks by the extra-governmental organisations. Terminological establishments were done in this paper, explaining notions basic for further consideration and the principle of subsidiarity binding in the legal order was also discussed. These establishments were carried out in a multilateral way, using the attainment of the legal sciences. A particular attention was turned to public tasks. An analysis of particular notions was performed in regard to structural elements and the content of the subject. At the same time it was considered that the scope of public tasks depends on accepted solutions of the system. A characteristic feature of these solutions is realisation by the public administration its tasks in various forms and by means of various methods. Whereas forms of activity are closely connected with the content of the activity and tasks, which the administration should fulfil in realisation of new functions of the state. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Stahl, Zagadnienia ogólne [w:] System Prawa Administracyjnego. Podmioty administrujące, tom 6, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 32.
 2. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, wyd. 1, Warszawa 2004, s. 146.
 3. S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, J. Supernat (red.), Wrocław 2009, s. 165.
 4. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 102.
 5. J. Łukasiewicz, Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji, Przemyśl 1999, s. 73.
 6. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 247-251.
 7. M. Guć, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po-radnik dla samorządowców. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004, s. 27.
 8. A. Gluziński, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2005, s. 60.
 9. A. Huchla [w:] Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, J. Blicharz, A. Huchla, Warszawa 2008, s. 55.
 10. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, CASUS 2003, nr 27, s. 28.
 11. J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu za-dań administracji publicznej, Wrocław 2005, s. 55.
 12. D. Moroń, Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatel-skiego, Wrocław 2012, s. 155.
 13. H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 36-37.
 14. N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komen-tarz, Kraków 2005, s. 44-45.
 15. M. Rymsza, A. Hryniewiecka, P. Derwich, Zasada pomocniczości państwa a Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [w:] M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa 2004, s. 193.
 16. S. Mazur, Historia administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, J. Hausner (red.), Warszawa 2005, s. 58.
 17. I. Warchoł, Rola ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, A. Kracher, R. Morawski (red.), Racibórz 2007, s. 165.
 18. M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005, s. 17.
 19. R. Skiba, Jak współpracować z administracją publiczną? Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2004, s. 11.
 20. J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005, s. 75.
 21. S. Liżewski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tekst ustawy z komentarzem - jakie zmiany dla Twojej OPP przyniesie noweliza-cja?, Warszawa 2010, s. 61-62.
 22. I. Goliński, R. Skiba, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 4.
 23. H. Izdebski, J. Supernat, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 189-191.
 24. A. Chrisidu-Budnik, Administracja publiczna w strukturze sieciowej [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, (red. J. Supernat), Wrocław 2009, s. 70.
 25. A. Chrisidu-Budnik, Organizacja ucząca się. Region uczący się [w:] Nauka organizacji, A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Wrocław 2005, s. 485-496.
 26. Koncepcja goodgovernance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2008, s. 23. http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/koncepcja_good_governance _lkwi.pdf, 23.01.2014.
 27. U. Wasińska, J. Skóra, Istota i funkcjonowanie zasady goodgovernance, http://etins.edu.pl/przestrzen/artykuly01.htm, 23.01.2014.
 28. G. Stoker, Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji, ZP 2008, nr 4, s. 111-121.
 29. K. Wódz (red.), Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku, Warszawa 2007, s. 103.
 30. M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 118.
 31. A. Błaś, Powierzenie wykonywania zadań na drodze umownej organizacjom pozarządowym [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, (red.) A. Błaś, K. Nowacki, Wrocław 2005, s. 42-49.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu