BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniluk Andrzej (Politechnika Białostocka)
Title
Uwarunkowania realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej podlaskich przedsiębiorstw
Determinants of Joint Projects Implementation in the Framework of Cross-border Cooperation with Companies in Podlasie
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 277-289, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca regionów przygranicznych, Zaufanie
Enterprises cooperation, Region cross-border cooperation, Trust
Note
summ.
Country
Podlasie
Podlasie
Abstract
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania dotyczące możliwości rozwoju i poprawy pozycji konkurencyjnej. Warunki, w których poruszają się współczesne organizacje, zmuszają je do wchodzenia w relacje oparte nie tylko na konkurowaniu, ale także coraz częściej na współdziałaniu. Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa są uwikłane w sieć więzi z innymi podmiotami, które ułatwiają lub utrudniają ich funkcjonowanie. Wśród tych powiązań rośnie znaczenie relacji opartych na wzajemnej współpracy przedsiębiorstw oraz na współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości nawiązania współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy przedsiębiorstwami z wybranych branż na Podlasiu, a podmiotami z Litwy i Białorusi. (fragment tekstu)

Enterprises are increasingly turning to start mutual cooperation, including the cross-border one. The paper presents the theoretical aspects of starting cooperation and development of relationships based on trust. It discusses the results of research on the determinants of joint projects implementation by the entities from Poland, Belarus and Lithuania. The research shows no willingness to strengthen cooperation and reluctance to undertake joint projects in the close future. Conclusions and recommendations for improving the current situation are also specified. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw: czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 2. Dobrzański M.D., Ryciuk U. (2008), Zaufanie jako warunek kooperacji przedsiębiorstw, [w:] B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Dołzbłasz S., Raczyk A. (2010), Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 4. Glińska-Neweś A. (2009), Kulturowe uwarunkowania współpracy przedsiębiorstw, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicza (red.) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 5. Haus B., Jagoda H., Lichtarski J. (2005), Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 6. Hertog P., Bergman E.M., Charles D. (2011), Creating and Sustaining Innovative Clusters: Towards a Synthesis, [w:] P. Hertog, E.M. Bergman, D. Charles (red.), Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, OECD, Paris.
 7. Knop E. (2006), Potencjał relacyjny w procesie tworzenia klastrów, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 8. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, [w:] A. Kożuch, A. Noworól (red.), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków [online], http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-5.pdf, dostęp: 13 lutego 2014.
 9. Latusek-Jurczak D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 10. Połomska-Jasieniowska A. (2010), Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsięiorstwach, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami: odniesienie do polskiej praktyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 12. Wasiluk A., Daniluk A. (2013), The possibilities of creating cross-border clusters, Vilnius University Publishing House, Vilnius.
 13. Wasiluk A. (2013), Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu