BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiluk Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Zaufanie w powiązaniach przedsiębiorstw opartych na współpracy
Trust in Corporate Relations based on Cooperation
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 291-301, bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Zaufanie, Współpraca, Przedsiębiorstwo budowlane
Trust, Cooperation, Construction company
Note
summ.
Country
Podlasie
Podlasie
Abstract
W sferze nauk o zarządzaniu zaufanie zyskuje na znaczeniu. Spowodowane jest to coraz liczniejszymi wynikami badań empirycznych wskazującymi na związek pomiędzy zaufaniem i konkurencyjnością zarówno gospodarek narodowych, jak i pojedynczych przedsiębiorstw Zaufanie w biznesie jest zatem zjawiskiem pożądanym. Należy jednak mieć na uwadze różne aspekty takiego zachowania. Wyważone podejście do omawianego problemu jest szczególnie istotne w relacjach biznesowych, co ma związek z wielkością zarówno potencjalnych korzyści, jak i strat, jakie może nieść ze sobą. Celem prezentowanych w tekście badań było wykazanie zależności między zaufaniem a współpracą pomiędzy przedsiębiorstwami branży budowlanej (z siedzibą w województwie podlaskim). (fragment tekstu)

Trust in business is a desirable phenomenon. However, various aspects of such behavior should be taken into consideration. Both excessive confidence and excessive mistrust may cause a significant risk. Trust is also a necessary condition for the functioning and development of modern enterprises. The current business conditions require companies to be ready to cooperate with other market players, including competitors. A motive is required to establish cooperation between organizations. Mutual gains from cooperation affect the formation of a certain level of trust between the parties, which is then reflected in the level of their involvement, which constitutes an important factor for cooperation. However, it is difficult to clearly identify what is the cause and what is the effect, and whether the low level of trust is the result of lack of cooperation or lack of cooperation is the result of the low level of trust between the potential partners. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bennis W., Goleman D., O'Toole J. (2009), Przejrzystość w biznesie: przejrzystość, zaufanie, jasne zasady, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 3. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 4. Codogni M. (2009), Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice.
 5. Deutsch M. (1962), Cooperation and Trust: Some Theoretical Notes [w:] M.R. Jones (red.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln.
 6. Garbarski L., Tkaczyk J. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 7. Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację: budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer SA, Kraków.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 9. Harrison S. (2008), Przyzwoitość w zarządzaniu: jak małe gesty budują wielkie firmy, Wolters Kluwer SA, Kraków.
 10. Kramer M.R. (2002), Wann eine Portion Paranoia gesund ist, "Harvard Business Manager", November.
 11. Łącka I. (2009), Partnerstwo technologiczne z jednostkami badawczo rozwojowymi, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 12. Marsh S., Dibben M.R. (2005), Trust, Untrust, Distrust and Mistrust- An Exploration of the Dark(er) Side, [w:] P. Herrmann (red.), Trust management: 3th international conference iTrust 2005, Springer, Berlin.
 13. Marzec M. (2011), Controlling a budowanie zaufania do jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 687.
 14. Mayer C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An Integration Model of Organizational Trust, Academy of Management, "The Academy of Management Review", t. 20, nr 3.
 15. Motyka M., Pawlak J. (red.) (2012), Podmiotowość człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Posadzińska I. (2010), Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw budowlanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 17. Sankowska A. (2009), Koncepcja zaufania interorganizacyjnego, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 18. Sankowska A. (2011), Zaufanie a umowy formalne, " Przegląd Organizacji", nr 10.
 19. Sartor G. (2006), Privacy, Reputation and Trust: Some Implications fot Data Protection, [w:] K. Stolen (red.), Trust management: 4th international conference iTrust 2006, Springer, Berlin.
 20. Siwiec R. (2010), Szkolenia pracowników jako element modelu flexicurity, "Bliżej Flexicurity", nr 2.
 21. Six F. (2004), Trust and Trouble: Building Interpersonal Trust within Organisations, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.
 22. Sprenger R.K. (2009), Zaufanie #1, MT Biznes, Warszawa.
 23. Sroka R. (2011), Ekonomiczne aspekty zarządzania dostawami, [w:] N. Ćwik, Wspólna odpowiedzialność: rola dostaw i zakupów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu [online], http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna_odpowiedzialnosc_ FOB_2011.pdf, dostęp: 13 lutego 2014.
 24. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 25. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu