BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fabińska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Prorozwojowa gotowość polskich MŚP do absorpcji wsparcia w ramach nowej perspektywy programowej 2014-2020
Pro-development Readiness of Polish SMEs for Absorption of Support Under the New Programming Perspective 2014-2020
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 54-65, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność
Small business, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Kolejna perspektywa programowa na lata 2014-2020 jest już ostatnią taką szansą na uzyskanie wsparcia dla działalności innowacyjnej MŚP i zniwelowania dystansu dzielącego polskie firmy od firm zlokalizowanych w regionach głównie niemieckich, skandynawskich, krajów Beneluksu. Celem artykułu jest udzielenie wstępnej odpowiedzi (na bazie analizy źródeł zastanych i badań własnych, w ujęciu regionalnym) na pytanie, czy polskie MŚP są prorozwojowo przygotowane do absorpcji wsparcia w kolejnych latach oraz zarysowanie rekomendacji, jak ewentualnie można ich absorpcję wzmocnić.(abstrakt oryginalny)

Another programming perspective for 2014-2020 is the last such an opportunity to gain support for innovative activity of SMEs and to bridge the gap between Polish companies and companies located mainly in the regions of Germany, Scandinavia and the Benelux countries. The aim of the article is to provide an initial response (based on the analysis of existing data and own research on a regional level) to the question whether Polish SMEs are prepared in terms of pro-development to absorb support in subsequent years and to draft recommendations how this absorption can possibly be enhanced.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annoni P., Dijkstra L., 2013, EU Regional Competitiveness Index RCI, European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen.
 2. Deloitte, 2012, ŁARR, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Łódź.
 3. EIS, 2002, European Trend Chart of Innovation, 2002 European Innovation Scoreboard: Technical paper No 3 EU Regions, UE, http://www.innodreilaendereck.de/images/Material/Parameter_ regionale_innovationsbewertung_%28EIS-RIS%29.pdf.
 4. Gawlikowska-Hueckel K. (red.), 2000, Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 5. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 2000, Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 6. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm.
 7. IUS, 2014, Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard, UE, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf.
 8. Kalinowski T. (red.), 2005, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 9. Komisja Europejska Dyrektoriat ds. Przedsiębiorczości, 2002, European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 3, Regional innovation performances.
 10. Komisja Europejska, 2010, Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, UE, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ official/reports/cohesion5/index_pl.cfm.
 11. Komisja Europejska, 2014, Innovation Union Scoreboard, UE, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf.
 12. KPK, 2013, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Udział Polski w 7. Programie Ramowym Statystyki po 467 zakończonych konkursach, Warszawa.
 13. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_ 2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/UPRM.pdf.
 14. Nowicki M. (red.), 2013, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 15. POIR, 2014-2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, styczeń 2014, http://www.mir.gov.pl/ fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POIR_do_KE_10012014.pdf.
 16. RIS, 2014, Komisja Europejska, Regional Innovation Scoreboard, UE, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf.
 17. Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014- 2020 Projekt-Wersja 1.1, Łódź, styczeń 2014, http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/ 50d3788042918f96a273b339b33eba35/RPO+projekt_styczen_2014_ZWL_13_01_2014_wersja1_ 1.pdf?MOD=AJPERES.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu