BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia, 2002, s. 193-204, tab., wykr.
Keyword
Reklama, System emerytalny, Fundusze emerytalne
Advertising, Pension schemes, Pension funds
Abstract
Reklama stała się obecnie nieodzownym elementem działalności rynkowej każdego przedsiębiorstwa, działającego w warunkach konkurencji. Popularność reklamy, jako środka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem wynika z faktu, iż jest ona jedną z form masowej komunikacji, służącą do przekazywania informacji o produktach i usługach wszystkim, lub wybranym grupom nabywców. Reklama nie tylko informuje, lecz również kreuje obraz produktów, przedstawiający ich walory i korzyści, wynikające z ich użytkowania. Miarą sukcesu reklamy jest skuteczność osiągania celów, w postaci zwiększania wysokości sprzedaży, poprzez percepcję i utrwalanie przekazywanych treści w świadomości odbiorców marki produktu, wizerunku firmy i w efekcie wywoływanie pożądanych zachowań. W założeniach każda reklama powinna doprowadzić do wzrostu sprzedaży i poprawy wizerunku firmy. W praktyce jednak trudno jest przewidzieć jej skutki; zdarza się też, że pozytywne efekty artystyczne i estetyczne reklamy nie przekładają się na efekty ekonomiczne. Warto zatem badać wpływ reklamy na decyzje potencjalnych konsumentów. W 1999 roku miała miejsce jedna z największych kampanii reklamowych w polskich mediach - reklama Otwartych Funduszy Emerytalnych, realizowana w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Sytuacja ta stwarza okazję do zbadania i porównania skuteczności reklamy różnych Funduszy. Celem artykułu jest próba oceny wpływu reklamy telewizyjnej na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego, przeprowadzona w oparciu o wybrane wyniki badań zawarte w źródłach wtórnych i własnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. H. Kostrzyński: Zareklamować fundusz, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 4
  2. P. Andrzejewski, M. Remisiewicz: Wybór przyszłości, "Wprost" nr 20
  3. J. Kall: Reklama, PWE S.A., Warszawa 1998
  4. B. Piwowar: Kto ogląda reklamy telewizyjne, "Aida Media" 1988, nr 8
  5. J. Sielicki: Polacy o emeryturze, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 2
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu