BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fornal Karolina
Title
Wychowanie do wartości w aksjologii Jana Pawła II
Education to Worths in Axiology of John Paul II
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 125-137, bibliogr. 6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia człowieka, Wartości i normy etyczne, Religia, Zachowania międzyludzkie
Human philosophy, Value and ethical norms, Religion, Interpersonal behaviours
Note
summ.
Jan Paweł II
Abstract
Chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące pochodzenia i znaczenia wartości w życiu ludzi, należałoby wpierw rozpatrzyć ich ontologiczny status i przeznaczenie w odniesieniu do człowieka i jego natury, która przydaje wartościom moralnym pewien status ważności i istnienia. Sfera moralna bezsprzecznie jest efektem interakcji człowieka z drugim człowiekiem, ma zatem wymiar społeczny, w którym, jako jedna z wielu cech składowych ludzkiego charakteru i tożsamości, zawiera się całościowo i nierozerwalnie: "Pierwotnym źródłem doświadczenia etycznego nie jest przeżycie wartości jako takich, lecz odkrycie, że obok nas pojawił się drugi człowiek" [Tischner, 1984: 88] Chociaż przy takim ujęciu naturalnym wydaje się fakt pochodzenia wartości etycznych oraz samej moralności, to świat ludzkich reakcji i zachowań ciągle jest obszarem nieodgadnionym, którego nie możemy zamknąć w jakichś określonych ramach. Wychodząc z tego punktu widzenia w sposób naturalny pojawia się przekonanie o tym, że granice moralnego zachowania i zasad etycznych wyznaczają odmienne obszary ludzkich reakcji, zachowań i motywów, tworząc tym samym niezliczoną ilość indywidualnych, niesprowadzalnych do siebie światów wewnętrznych. (fragment tekstu)

The text presents author's conciderations concerning the source both worths and ethics, and their nature, which bases on a coultural progress and Bible, what leads author to personalism of John Paul II. The Bible says that the main worth which man posses comes form God. This worth isgood. The good is a natural human ability, given by God to people. So good is a part of human nature, and it's called dignity by a Pope. This natural good and worth of God's children creates Pope's personalism. The main worth is a man for himselfe and other people to him. In John Paul II opinion worths arise in a man reference to his contact with neighbour and then reference to God. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Tischner, J. 1984. Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, Poznań.
  2. Skinner, B.F. 1978. Poza wolnością i godnością, Warszawa.
  3. Jan Paweł II. 1986. Mężczyzna i niewiastą stworzył ich, Libreria Editrice Vaticana.
  4. Jan Paweł II. 2000. Siła wiary i umysłu, Poznań.
  5. Wojtyła, K. 1997. Teksty poznańskie, Poznań.
  6. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu