BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Daniel
Title
Podmiotowość człowieka źródłem myśli społecznej Stefana kardynała Wyszyńskiego
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 255-276
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Godność człowieka, Filozofia człowieka, Prawa człowieka
Human dignity, Human philosophy, Human rights
Wyszyńsi Stefan
Abstract
Według katolickiej nauki społecznej stosunek do praw człowieka stanowi podstawowe kryterium oceny ideologii społecznych, systemów politycznych i programów działania. Punktem wyjścia dla sformułowania praw człowieka jest jego osobowa godność. Prawa człowieka są prawami podmiotowymi. Ich uzasadnienie odnajdujemy w prawie naturalnym, zaś ostateczne i fundamentalne uzasadnienie wynika z wysokiej godności ludzkiej. Prawa przysługują każdemu człowiekowi z natury, co oznacza, że są wrodzone a nie nabyte i nikt nie może ich naruszać. Na tej jedynie drodze możemy osiągnąć cel jakim jest integralny, wszechstronny i dynamiczny rozwój człowieka.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, s. 76-77.
 2. M. A. Krąpiec, O ludzką politykę, Katowice 1993, s. 38.
 3. T. śeleźnik, O nauce społecznej Kościoła, Warszawa 1998, s. 7.
 4. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 437.
 5. W. Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993, s. 121.
 6. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 34.
 7. J. W. Gałkowski, Jan Paweł II o godności człowieka, (w:) J. Czerkawski (red.), Zagadnienie godności człowieka, Lublin 1994, s. 108.
 8. F. Kampka, Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła, Lublin 1995, s. 54.
 9. P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 1988, s. 22.
 10. Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, nr 20, w: DNSK, t. l, s. 52.
 11. M. Sadowski, Za studiów nad papieską koncepcją godności człowieka (1891-1991), (w:) M. Maciejewski, M. Marszałek (red.), Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Wrocław 2002, s. 418.
 12. Pius XI, Encyklika Mit brennender Sorge, nr 41, w: DNSK, t. l, s. 118.
 13. P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła katolickiego, Warszawa 1998, s. 59.
 14. F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieŜa Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991, s. 44.
 15. Pius XII, Przemówienie wigilijne, 24 XII 1942, nr 27, w: DNSK, t. l, s. 191.
 16. M. Sadowski, Za studiów nad papieską koncepcją godności człowieka (1891-1991), w: M. Maciejewski, M. Marszałek (red.), Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Wrocław 2002, s. 420.
 17. Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, nr 243, w: DNSK, t. l,s.264.
 18. Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, nr 144-145, w: DNSK, t. l, s. 297-298.
 19. Mielec, Godność osoby ludzkiej, (w:) P. Andryszczak (red.), Chrześcijanin wobec zagadnień społecznych, Kraków 2002, s. 17.
 20. A. Szafulski, Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych, Wrocław 1999, s. 104.
 21. T. Ślipko, Godność osoby ludzkiej, "Ateneum Kapłańskie", T. 74 (1970), z. 2, s. 191.
 22. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 30 XI 1980, Poznań 1980, s. 4.
 23. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 18 V 1986, nr 41, Watykan 1986, s. 71.
 24. Jan Paweł II, Encyklika Sollidtudo rei sodalis, nr 38, s.73.
 25. D. Sikorski, Godność człowieka, jej podstawy i uprawnienia, (w:) J. Kowalski, D. Sikorski, G. Ślęzak, Poznać człowieka w Chrystusie. Jana Paweł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983, s. 18.
 26. T. Borutka, Prawa osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła, Kraków 2000, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu