BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Virčíková Mária
Title
K niektorým problémom terminologického vymedzenia pedagogických kompetencií
On Some Problems of the Terminological Definition of Pedagogic Competencies
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 139-148, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Profesjonalizm, Kompetencje, Pedagogika, Jakość kadry nauczycielskiej, Kwalifikacje zawodowe
Professionalism, Competences, Pedagogy, Quality of the teaching staff, Professional skills
Note
summ.
Abstract
The content of the article is focused on theory of pedagogic competencies. In this paper, the writer discusses about the theoretic resource and terminology of teacher´s professional competences. She also describes the term competence, ability, qualification and differences between them and offers various points of views. The contribution deals with the theoretic resource and terminology of teacher´s professional competences. It describes the term competence and offers various views on their categorization and classification. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Černotová, M. 2002. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní a kompetencie učiteľa. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov.
  2. Darák, M., Ferencová, J., Šuťáková, V. 2007. Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie. Prov: FHPV.
  3. Hupková, M., Petlák, E. 2004. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS.
  4. Kasáčová, B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.
  5. Kol. Autorov. 2006. Profesijný rozvoj učiteľov. Prešov: Metodickopedagogické centrum v Prešove
  6. Kyriacou, CH. 2008. Klíčové dovednosti učitele (Cesty k lepšímu vyučování). 3. vydanie, Praha: PORTÁL.
  7. Pavlov, I. 2002. Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v kontinuálnom vzdelávaní. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov.
  8. Veteška, J., Tureckiová, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: GRADA.
  9. Zákon č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu