BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hanusik Krystyna (Uniwersytet Opolski), Łangowska-Szczęśniak Urszula (Uniwersytet Opolski)
Title
Różnicowanie modeli konsumpcji w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Differentiation of Models of Consumption in Poland upon Its Accession to the European Union
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 81-94, tabl., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Poziom życia, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Wyniki badań
Households, Consumption in household, Household expenditures, Living standard, Structure of income and expenditure of households, Research results
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule przedstawione zostały wyniki badań zmian modeli konsumpcji gospodarstw domowych w relatywnie długim okresie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce po wejściu w struktury Unii Europejskiej. W badaniach potwierdzono przyjęte założenia, że o modelu konsumpcji można wnioskować na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego i że na poziom i strukturę wydatków konsumpcyjnych wpływa głównie poziom dochodów gospodarstwa domowego, a realizowany model konsumpcji istotnie zależy od poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej oraz modelowanie ekonometryczne i wykorzystano dane źródłowe z badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce prowadzonych przez GUS w 2004 r. i 2012 r. (abstrakt oryginalny)

In their article, the authors presented findings of surveys of changes of the households' consumption models in a relatively long period of socioeconomic transformations in Poland upon its accession to the European Union's structure. In the surveys, there were confirmed the adopted assumptions that one may conclude on the model of consumption on the basis of the household consumption spending pat tern and that the level and pattern of consumption expenditure are mainly affected by the level of household's income, while the implemented model of consumption significantly depends on the level of household head's education. In the surveys, there were applied the methods of statistical analysis and econometric modelling as well as there were used the reference data from household budgets in Poland kept by the CSO in 2004 and 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w procesie gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Gruszczyński M. (red.) (2010), Mikroekonometria, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  3. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2013), Przejawy nowoczesnych zachowań gospodarstw domowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu