BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwoździcka-Piotrowska Matylda (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Budżet gminy jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
County Budget as a Management Tool in Local Governments
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 100-106, bibliogr. 21 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Zarządzanie gminą, Budżet gminy, Polityka finansowa, Zadania własne gminy, Regulacje prawne
Local government, District, District management, District budget, Financial policy, District own tasks, Legal regulations
Note
summ., streszcz.
Abstract
Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu - uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy - jest zasadniczym obowiązkiem Wójta. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. Zachowanie czysto administracyjnego modelu gospodarowania finansami jest niewystarczające w świetle wyzwań przed jakimi stoją jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.(abstrakt oryginalny)

The budget is the basis of local government financial management. A local unit executes its statutory goals according to the budget. The appropriate preparation of a budget, accounting for the social and economic needs, is the fundamental responsibility of a voyt (an elected county chair). The basic principles and terms of preparation and enactment of a budget as well as its specificity and required elements are included in the public finance bill. Regardless of the statutory requirements, the preparation of a budget should take the principles of planning and administration into account. Retaining a stricly administrative model of financial management is insufficient given challenges faced by local governments. A proper analysis of county financial conditions determines the direction and strategies of county development, based on the budget and using non-budgetary funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bingo T. (1928), Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa,
 2. Bordo A. (2000), Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz,
 3. Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municipium, Warszawa,
 4. Denek E. (2000), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 5. Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa,
 6. Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego, Municipium,Warszawa,
 7. Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa,
 8. Misiąg W. (1996), Finanse publiczne w Polsce, Presspublica, Warszawa, s. 235.
 9. Niewiadomski Z. (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa,
 10. Owsiak S. (1999), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa,
 11. Sochacka-Krysiak H. (1994), Finanse lokalne, Municipium, Warszawa,
 12. Sochacka-Krysiak H. (1999), Praktyczne zastosowanie finansów publicznych, WP Warszawa,
 13. Sochacka-Krysiak H. (2006), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkołą Główna Handlowa, Warszawa,
 14. Zalewski A. (1996), Efektywność gospodarowania samorządu terytorialnego w Polsce i możliwość jej poprawy, w: Aktualne problemy gospodarki lokalnej, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa,
 15. Zalewski A. et al (1997), Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju oraz wersja angielska: Gdynia's Economy 1990-2000. Structural Changes and Development Trends USAID i Urząd Miasta Gdyni, s. 203-204).
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 17. Ustawa z 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, (Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 94.).
 18. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 985 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 ze zm.).
 21. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu