BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulce Halina (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Januszewski Filip (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Trendy w konsumpcji a zachowania konsumentów
Trends in Consumption and Consumers Behaviour
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 95-108, tabl., załączniki, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Konsumpcja, Wzorce konsumpcji, Struktura konsumpcji, Poziom konsumpcji, Dochody ludności, Zachowania konsumenta, Analiza porównawcza
Consumption, Consumption patterns, Structure of consumption, Consumption level, People's income, Consumer behaviour, Comparative analysis
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Country
Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Polska
United Kingdom, Austria, Germany, Poland
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie trendów zachodzących w poziomie i strukturze konsumpcji w wybranych krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu z Polską. Wskazano w nim na różnorodne uwarunkowania kształtujące wzorce konsumpcji. Przedstawiono również ograniczenia przenikania tych tendencji do Polski. Szczegółowa analiza dynamiki struktury spożycia na tle przemian w dochodach ludności pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących prawdopodobnych zmian w zachowaniach konsumentów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the trends taking place in the level and pattern of consumption in the selected countries with the high level of economic development compared with Poland. The authors indicated in it various determinants shaping consumption models. They also presented the limitations of diffusion of those trends to Poland. The detailed analysis of the dynamics of consumption pattern against the background of changes in population's incomes allows drawing some conclusions on the probable changes in consumers' behaviour in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czerwiński Z. (1992), Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
  2. Fromm E. (2010), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  3. Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_co3_c&lang=en
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu