BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodkowska-Miszczuk Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej
The Solar Energy Utilization in the Zielawa Valley Tourist Area
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 112-118, rys., fot., bibliogr. 13 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Region turystyczny, Marketing regionalny, Odnawialne źródła energii, Innowacyjność regionu
Tourist region, Regional marketing, Renewable energy sources, Regional innovation
Note
summ., streszcz.
Country
Dolina Zielawy
Zielawa Valley
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena "obszaru turystycznego Dolina Zielawy" w kontekście wykorzystania instalacji słonecznych, jako nowego elementu przestrzeni turystycznej. Wykazano, że pojawianie się nowych komponentów w przestrzeni turystycznej związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, warunkuje kreowanie tej przestrzeni, bowiem obecność tego typu instalacji, tak w gospodarstwach domowych, jak i na budynkach użyteczności publicznej, wpływa także na prestiż danej gminy, regionu, buduje wizerunek miejsca, a tworząc swoisty certyfikat jakości, stanowi reklamę obszaru. W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę kapitału ludzkiego (jednego z zasobów endogenicznych) we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych (w tym tych odnoszących się do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych) w gminach. Ponadto wskazano na znaczenie lokalnych władz samorządowych w inicjowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, gdyż to właśnie od ich kompetencji i umiejętności zależy czy i w jaki sposób zostaną pokonane bariery rozwojowe i wykorzystane wszelkie zasoby endogeniczne, tak ludzkie, jak i naturalne, w tym te związane z rozwojem energetyki alternatywnej w aspekcie tworzenia przestrzeni turystycznej. (abstrakt oryginalny)

The study analyzes the solar energy utilization as a new element of the tourist area in the "Zielawa Valley tourist area"counties. The appearance of instalations for renewable energy generation on resdential housign and public buildings influences the reputation of a county and the region creating an image of localityabdpromotes an areas a special type of quality certificate. The discussions stresses the key role of human capital (an endogenous resource) in the implementation of innovative solutions (including renewable energy generation) in a county. In additoin, the importance of local governments in initiating innovations is discussed because their competencies and abilities determine the extent to which the development barriers are conquered, and whether all local resources are utilized (both human capital and natural resources) including those associated with alternative energy development within the context of creating a tourist area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodkowska-Miszczuk J. (2007), Zmiany w lokalnych sieciach połączeń transportowych na przykładzie gmin wiejskich Sośno i Wisznice. W: J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. 13, KGK PTG, Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa - Rzeszów, s. 269-279.
 2. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D. (2011), Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, 9, doi:10.1016/j.rser.2011.07.126, pp.4242-4247.
 3. Drzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa.
 4. Kamiński J. (2011), Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. W: Studia Ekonomiczne i Regionalne, część 1 Artykuły, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, t. 4, 1, s. 5-16.
 5. Kondracki J. (1988), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 6. Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna. Turyzm 5/2, s. 87-103.
 7. Switched On: Renewable Energy Oportunities in Tourism Industry (2003), United Nations Environment Progamme Divison of Technology, Industry and Economics Production and Consumption Branch, Paris.
 8. Szymańska D., Chodkowska-Miszczuk J. (2011), Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, 3, doi:10.1016/j.rser.2010.11.019, pp. 1497-1501.
 9. Warszyńska J. (1986), Problemy badawcze geografii turyzmu. W: Folia Geographica, seria Geographia Oeconomica, vol. 19, s. 59-63.
 10. Włodarczyk B. (2007), Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary, cechy. Turyzm 17/1-2, s. 145-159.
 11. www.dolinazielawy.pl/ 24.10.2011
 12. www.stat.gov.pl/bdl/20.10.2011
 13. www.wisznice.pl/20.10.2011
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu