BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kieżel Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analfabetyzm finansowy jako bariera w akceptacji innowacji na rynku usług finansowych
Financial Illiteracy as a Barrier in Acceptance of Innovations in the Financial Service Market
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 132-141, schemat, tabl., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacje, Konsument, Usługi finansowe, Rynek usług finansowych, Badania ankietowe
Innovations, Consumer, Financial services, Financial services market, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu analfabetyzmu finansowego wśród polskich konsumentów i określenie jego wpływu na stopień akceptacji innowacji na rynku usług finansowych. Na podstawie przeprowadzonych badań bezpośrednich metodą ankietową na terenie Polski można stwierdzić, że prawie połowę polskich konsumentów cechuje analfabetyzm finansowy. Ponadto przy podejmowaniu decyzji finansowych konsumenci zdecydowanie rzadziej korzystają z rzetelnych i obiektywnych informacji finansowych płynących z rynku, gdyż wymagają one większego poziomu wiedzy i umiejętności. Poziom analfabetyzmu finansowego jest silnie skorelowanych z postawami konsumentów wobec innowacji na rynku usług finansowych. Konsumenci o wysokim poziomie analfabetyzmu mają raczej negatywny stosunek do innowacji i nie korzystają z nich, gdyż chcą tym samym unikać ryzyka. Konsumenci lepiej wykształceni rynkowo są bardzo otwarci na nowości, głównie na te, które zapewniają im oszczędność czasu i pieniędzy. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to identify the level of financial illiteracy among Polish consumers and to define its impact on the level of acceptance of innovations in the market for financial services. Based on the carried out direct surveys by the questionnaire-based method in the territory of Poland, one may state that almost half of Polish consumers display financial illiteracy. Moreover, while making financial decisions consumers definitely more seldom use fair and objective financial information coming from the market as they require a higher level of knowledge and skills. The level of financial illiteracy is strongly correlated with consumers attitudes towards innovations in the market for financial services. Consumers with a high level of illiteracy have a rather negative attitude towards innovations and they do not make use of them as they want thus to avoid the risk. Consumers better educated in market terms are very open to novelties, mainly to those which ensure them time and money saving. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Al-Tamimi H., Kalli H.A. (2009), Financial literacy and investment decisions of UAE investors, "The Journal of Risk Finance", Vol. 10, No. 5.
 2. ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report (2005), ACNielsen Research, Melbourne.
 3. Chen H., Volpe R. (1998), An analysis of personal financial literacy among college students, "Financial Services Review", Vol. 7, No. 2.
 4. Improving consumer education and awareness on credit and finance (2008), "Official Journal of the European Union", P6_TA(2008)0539.
 5. Lusardi A. (2008), Household Saving Behaviour: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, http://www.ssrn.com/abstract=1094102.
 6. Lusardi A., Mitchell O.S. (2007), Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education, "Business Economics", Vol. 42, No. 1.
 7. Melitz J. (1970), The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist's View, "American Anthropologist. New Series", Vol. 72, No. 5.
 8. OECD (2005), Improving Financial Literacy: Analysis of Issuers and Policies, Paryż.
 9. Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005), "Singapore Monetary Authority of Singapore", Singapore.
 10. Shambare R., Rugimbana R. (2011), Financial literacy: implications for South African microfinance providers, Proceedings of MAG Scholar Conference, Wellington.
 11. Smyczek S. (2013), Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych - nowe zjawiska i tendencje (maszynopis), UE w Katowicach, Katowice.
 12. Smyczek S. (2011), Financial literacy of consumers in CEE countires, (w:) Springer R., Chadraba P. (red.), Marketing and Business Strategies for CEE, Wiedeń.
 13. Volpe R., Kotel J., Chen H. (2002), A survey of investment literacy among online investors, "Financial Counseling and Planning", Vol. 13, No. 1.
 14. Williams O.J., Satchell S.E. (2011), Social welfare issues of financial literacy and their implications for regulation, "Journal of Regulatory Economics", Vol. 40, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu