BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Globalizacja a idee zrównoważonego rozwoju
Globalisation vs. the Ideas of Sustainable Development
Source
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 111-119, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Keyword
Globalizacja, Rozwój zrównoważony, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Sustainable development, Social results of globalisation
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Pojęcie ,,rozwoju zrównoważonego'' jest określeniem działań, których celem jest rozwój gospodarczy i społeczny, bez niszczenia ekosystemów, w których żyje człowiek. Procesy globalizacyjne też mają na celu rozwój gospodarczy, ale ujęty w wymiarze ekonomicznym. Zrównoważony rozwój jest więc alternatywną drogą dochodzenia do poprawy jakości życia społeczności. W pracy przedstawiono charakterystykę trzech obszarów, w których idee zrównoważonego rozwoju pokrywają się z efektami globalizacji oraz liczne punkty niezgodne. (abstrakt oryginalny)

The term "sustainable development" means economic and social development, which won't destroy or disturb eco-systems, in which man lives. The term "globalisation processes" also means economic development, but based on a growing size of production, maximisation of profits, reduction of costs, etc. The sustainable development is another alternative to improve the quality of life of communities. The paper presents a characterisation of the effects of globalisation and sustainable development. The author has attempted to find common points and to point out to differences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja WSS-E, Warszawa 2003.
  2. Flejterski S., Wahl P., Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku (w:) Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 607, Szczecin 2010.
  3. Liberska B., Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Noga M., Stawicka M.K., Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
  6. Smarzewska A., Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce w kontekście integracji europejskiej, (w:) Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe" nr 36, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  7. Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
  8. Wallerstein I., Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen Weltsystems. Zur Grundlegung vergleichender Analyse (w:) Senghaas D. (red.), Kapitalistische WeltÖkonomie Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979.
  9. What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study 2009, Eurochambres 2009.
  10. K. Żukrowska (red.), Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu